Update cookies preferences Menu

Portret 1. Accountmanager

De accountmanager is in dienst van het centrummanagement en vervult voor de organisatie vooral de intermediaire rol. Hij legt verantwoording af aan de strategisch manager.

Hij heeft de volgende rollen:
• Intermediair
• Adviseur

De accountmanager als intermediair

De intermediair is verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met en tussen de samenwerkingspartners van het centrummanagement voor meer draagvlak
De accountmanager is aanspreekpunt voor de samenwerkingspartners en is vaak aanwezig in het gebied voor het onderhouden van contact met de partijen. Hij woont bijeenkomsten van de samenwerkingspartners bij en hij organiseert bijeenkomsten namens het centrummanagement. Hij gaat na welke belangen iedere partij heeft en wat hij kan ondernemen om de partijen te overtuigen van het collectief belang / om de onderlinge communicatie optimaal te laten verlopen. Hij informeert de samenwerkingspartners over de besluiten van het centrummanagement of die van een van de partners, legt zaken uit en bemiddelt bij problemen en conflicten. Hij vraagt en geeft indien nodig feedback.
Hij stelt vast met welke andere partijen hij contact moet houden. Hij signaleert welke partijen van betekenis voor elkaar kunnen zijn en verbindt deze partijen.

 

Competenties

Zie de competenties van de strategisch manager als intermediair

 

Vakkennis en vaardigheden

Zie de vakkennis en vaardigheden van de strategisch manager als intermediair

 

Afbreukrisico

Zie het afbreukrisico van de strategisch manager als intermediair

 

De accountmanager als adviseur

De adviseur is verantwoordelijk voor het bijdragen aan de tactische plannen van het centrummanagement
De accountmanager overlegt regelmatig met de strategisch manager over de stand van zaken. Hij verantwoordt daarbij activiteiten, resultaten en financiën. Hij interpreteert en geeft signalen en ideeën van de samenwerkingspartners en andere stakeholders door.
Hij houdt de trends en ontwikkelingen ten aanzien van de thema’s van het centrummanagement bij. Hij verdiept zich in de doelen van het centrummanagement en adviseert de strategisch manager over de tactische doelen voor het gebied.

 

Competenties

Ondernemen

 • Houdt de activiteiten van klanten en de ontwikkelingen in de markt in de gaten
 • Analyseert de sterktes en zwaktes van de organisatie en zichzelf en past zijn strategie hierop aan
 • Ziet kansen en bedreigingen in de markt en weegt mogelijkheden af om zakelijk voordeel te behalen

Analyseren

 • Benadert vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en ziet hoe zaken samenhangen
 • Gaat actief op zoek naar nieuwe informatie en beoordeelt gevonden informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid

Financieel handelen

 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen
 • Schat de kosten in van de geplande activiteiten en handelt sterk kostenbewust

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Beïnvloeden

 • Communiceert overtuigend in gesprekken, discussies en/of onderhandelingen
 • Presenteert zich als betrouwbare en deskundige gesprekspartner

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van het krachtenveld en belangenstromen in het centrum
 • Kennis van het werken in een publiek-private omgeving
 • Kennis van de activiteiten en verantwoordelijkheden van het centrummanagement
 • Kennis van de taal, de organisatiestructuur en de belangrijkste thema’s van de samenwerkingspartners
 • Basiskennis van de ruimtelijk-functionele ontwikkeling van centra en het bestrijden van leegstand
 • Kennis van marktsegmentatie en doelgroepen in de markt waar het centrum zich op richt
 • Basiskennis van marketing- en promotie-instrumenten
 • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid (MVO)
 • Kan (big) data analyseren
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen

 

Afbreukrisico

Als de accountmanager zich onvoldoende verdiept in de doelen van het centrummanagement en onvoldoende terugkoppelt naar de strategisch manager kan dat leiden tot een afname van de effectiviteit en de efficiëntie van het centrummanagement.