Update cookies preferences Menu

Strategisch manager in de rol van intermediair

De intermediair is verantwoordelijk voor het creëren en behouden van draagvlak van het centrummanagement

De strategisch manager onderhoudt de contacten met de samenwerkings-partners en stelt vast welke bijeenkomsten hij daarvoor moet organiseren / bijwonen. Hij gaat na welke belangen iedere partij heeft en wat hij kan ondernemen om de partijen te overtuigen van het collectief belang  / de onderlinge communicatie optimaal te laten verlopen. Hij informeert de samenwerkingspartners over de stand van zaken, legt zaken uit en bemiddelt bij problemen en conflicten. Hij vraagt en geeft indien nodig feedback.

Hij stelt vast met welke andere partijen hij contact moet houden. Hij signaleert welke partijen van betekenis voor elkaar kunnen zijn en verbindt deze partijen.

Competenties

Omgevingsbewust handelen

 • Gaat integer om met de informatie die de ander verstrekt
 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

Netwerken

 • Bouwt relaties op in verschillende contexten die van belang zijn voor de organisatie
 • Weet (online en offline) goed contact te onderhouden met zijn netwerk
 • Benut het formele en informele netwerk om zaken voor elkaar te krijgen
 • Deelt kennis, ideeën en informatie met anderen

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee
 • Bemiddelt bij problemen in de samenwerking

Beïnvloeden

 • Weet een krachtige eerste indruk op anderen te maken en deze te handhaven
 • Heeft oog voor de belangen van betrokken partijen en streeft naar een gedragen uitkomst
 • Speelt in op de gevoelens van anderen om hen te beïnvloeden of overtuigen
 • Past zijn communicatiestijl aan op de gesprekspartner

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties / conflicten

Doorzetten

 • Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of weerstand
 • Blijft geloof houden in een positief resultaat ondanks onzekerheden en tijdelijke tegenvallers
 • Toont zich veerkrachtig (ook bij kritiek) en komt op een respectvolle manier op voor zichzelf / zijn organisatie

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van het krachtenveld en belangenstromen in het centrum
 • Kennis van het werken in een publiek-private omgeving
 • Kennis van de taal en de belangrijkste thema’s van de samenwerkingspartners
 • Kennis van de activiteiten en verantwoordelijkheden van het centrummanagement
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Kennis van conflicthantering
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen

Afbreukrisico

De strategisch manager moet kunnen omgaan met de belangen van de samenwerkingspartners zonder dat hij als de belangenbehartiger van een de partijen wordt beschouwd en daarmee zijn geloofwaardigheid voor de andere partijen verliest. Hij moet ervoor zorgen dat de partijen begrip krijgen voor de standpunten van de andere partijen.