Update cookies preferences Menu

Privacystatement

1. KCH, met als juridische entiteit KCH Services B.V., hecht veel waarde aan de bescherming van de haar toevertrouwde persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid vastgelegd waarin helder en transparant informatie wordt gegeven hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

2. KCH doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens die haar worden toevertrouwd. KCH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat wij in ieder geval:
a. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
b. Verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
c. Aan betrokkenen uitdrukkelijk toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet.
d. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
e. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet.
f. Op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen omtrent de persoonsgegevens en deze respecteren.

3. KCH is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de verstrekte persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, er nog vragen zijn hierover kan contact met KCH worden opgenomen.

4. Welke persoonsgegevens? KCH verwerkt de volgende persoonsgegevens zoals die worden aangeleverd: naam, voorletters, adres, e-mail adres, telefoonnummer en functie.
Voor het uitgeven van certificaten op aanvraag van de school verwerkt KCH ook de geboortedatum en -plaats.
Voor het gebruik van een digitaal portfolio is een verwerkersovereenkomst toegevoegd aan de algemene voorwaarden.

5. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? Persoonsgegevens worden door KCH verwerkt ten behoeve van haar bedrijfsvoering. KCH is een organisatie die prestatiestandaarden ontwikkeld en werkt aan kwaliteitsborging. Bij de ontwikkeling van onze producten werken we nauw samen met inhoudsdeskundigen: mensen uit de beroepspraktijk en uit het onderwijs. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen).

6. Verstrekking aan derden. De gegevens die aan KCH ter beschikking worden gesteld voor verwerking, kan aan een derde partij worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstelling, dan wel verplicht is op grond van de wet. KCH zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
KCH verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

7. Bewaartermijn
KCH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor vaste relaties bewaart KCH de persoonsgegevens zolang die relatie blijft bestaan. Na einde van die relatie worden de gegevens nog maximaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd.

8. Beveiliging
KCH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn onder meer de volgende maatregelen genomen;
a. Alleen personeel van KCH heeft toegang en heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.
b. Gegevens worden veilig opgeslagen in software van gerenommeerde bedrijven.
c. De ruimtes waar computers, server en archiefkasten staan, zijn afdoende beveiligd tegen inbraak.
Ingeval van een datalek zal KCH de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkene(n) zo spoedig mogelijk informeren, binnen de termijnen die de AVG daarover stelt.

9. Rechten omtrent je gegevens. Eenieder heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling. Tevens kan eenieder bezwaar maken.

10. Klachten
Mochten er klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens vragen we hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

11. Als je naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via info@kch.nl.