Update cookies preferences Menu

Zelfstandig ondernemer retail in de rol van innovator

De innovator is verantwoordelijk voor het bepalen van de waardecreatie van de onderneming en het bewaken en het uitbouwen van de commerciële positie van de onderneming

De ondernemer houdt continu de (inter)nationale / lokale markt-, sociaal-demografische, technologische, economisch-juridische en maatschappelijke ontwikkelingen bij, stelt vast wat deze ontwikkelingen betekenen voor zijn onderneming en hoe hij daarop inspeelt. Hij laat zo nodig onderzoek uitvoeren of voert zelf onderzoek uit naar deze ontwikkelingen. Hij analyseert de door de onderneming verzamelde data. Hij houdt daarnaast continu contact met klanten en relaties en onderzoekt welke behoeften / vragen zij hebben en welke activiteiten zij ondernemen. Hij evalueert en bewaakt de marktpositie van de onderneming (o.a. markttechnisch, financieel) en stelt vast welke mogelijkheden er zijn voor continuïteit / groei.

Hij neemt op basis van zijn bevindingen besluiten ten aanzien van:

 • innovatie (of verbetering) van het concept / de formule in combinatie met de doelgroep
 • het business model en de strategische koers / werkwijze (o.a. op het gebied van MVO)
 • het assortiment, het verkoopmodel en de dienstverlening / service
 • de vestiging(en) (koop / huur) /
 • de verkoopkanalen (en de combinatie van de verschillende kanalen)
 • de keuze voor en het type samenwerking met leveranciers / fabrikanten
 • de benodigde middelen en de resources (financiën, technologie/ ICT, personeel, locatie(s))
 • het logistieke proces en de benodigde voorraad-, distributie-, plannings- en (online)betaalsystemen
 • de invulling van de online activiteiten (webshop, social media, al dan niet aansluiten bij een platform)
 • de profilering / communicatie van de onderneming
 • de strategische samenwerking (coalities) met (lokale/(inter)nationale)) partners / investeerders

De ondernemer stimuleert vernieuwing in de onderneming en zorgt dat innovatie gedragen wordt. Hij reflecteert op zichzelf als ondernemer, stelt vaste welke expertise ontbreekt in zijn onderneming en zet interne en externe experts in.

Competenties

Ondernemen

 • Ziet kansen en bedreigingen in de markt en weegt mogelijkheden af om zakelijk voordeel te behalen
 • Houdt de activiteiten van concurrenten, klanten en de ontwikkelingen in de (internationale) markt in de gaten
 • Creëert duurzame en commerciële waarde voor klanten
 • Is vastbesloten om ideeën te realiseren en/of resultaten te bereiken en daarvoor veranderingen in de organisatie door te voeren
 • Analyseert de sterktes en zwaktes van de onderneming en zichzelf en past zijn strategie hierop aan

Innoveren

 • Ontwikkelt een beeld van de toekomst en vertaalt dit naar strategische plannen Improviseert en experimenteert met innovatieve benaderingen
 • Realiseert op creatieve wijze vernieuwingen en benut daarbij (nieuwe) technologische mogelijkheden en capaciteiten en ideeën uit het team

Analyseren

 • Gaat actief op zoek naar nieuwe informatie en beoordeelt gevonden informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid
 • Combineert gegevens uit verschillende (informatie)bronnen en genereert hierbij nieuwe informatie
 • Benadert vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en ziet hoe zaken samenhangen

Besluiten nemen

 • Durft besluiten te nemen over de koers van de winkel, de inrichting van de organisatie en de samenwerkingspartners
 • Overziet wat de gevolgen zijn van zijn besluiten inzake stakeholders, situaties en politieke context
 • Neemt besluiten en gaat daarbij om met onzekerheid, contradicties en risico’s

Flexibel handelen

 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties
 • Ziet verandering als een uitdaging en weet zijn eigen weg te vinden

Samenwerken

 • Neemt initiatief tot (strategische) samenwerking
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat

Omgevingsbewust handelen

 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie
 • Ontwikkelt een visie op het gebied van MVO en geeft hier uitvoering aan
 • Gaat integer om met de informatie die anderen verstrekken

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van waardecreatie en formulebeleid
 • Kennis van marktsegmentatie
 • Kennis van ondernemingsvormen en de juridische, fiscale en bedrijfseconomische aspecten
 • Kennis van organisatie- en communicatiestructuren in een onderneming
 • Kennis van methoden voor marktonderzoek, SWOT- analyse en strategievorming
 • Kennis van samenwerkingsverbanden in de retail – commerciële samenwerkingsvormen
 • Kennis van de relevante wetgeving in de branche, onder andere (online) consumentenrecht, het gebruik van websites / webshops, verkoopvoorwaarden
 • Kennis van (nieuwe) marketing- en communicatiestrategieën in de retail zoals neuromarketing
 • Kennis van interne en externe financieringsvormen
 • Kennis van (management)informatiesystemen
 • Kennis van e-commerce activiteiten
 • Kennis van verkoopsystemen, distributievormen en betaalsystemen
 • Kennis van merken en producenten
 • Kennis van productgroepen en -specificaties
 • Kennis van vormen van serviceverlening in de retail
 • Kennis van de logistieke keten (supply chain) en logistieke processen op het gebied van klantorderverwerking, productieplanning, magazijnbeheer en distributie
 • Kan marktonderzoek interpreteren
 • Kan (big) data analyseren
 • Kan een visie, missie en ondernemingsdoelstellingen formuleren
 • Kan strategische en tactische plannen opstellen
 • Kan commercieel-economische gegevens t.b.v. een onderneming interpreteren
 • Kan contracten opstellen en contracten / leveringsvoorwaarden interpreteren
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen, ook in het Engels en/of een andere moderne vreemde taal
 • Kan geschreven informatie over het vakgebied in het Engels of Duits begrijpen
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)

Afbreukrisico

De onderneming moet innovatief en wendbaar zijn. Als de ondernemer te weinig onderzoekt en innoveert loopt hij het risico dat hij met zijn onderneming onvoldoende aansluit op de ontwikkelingen en vragen van de markt en daarmee komt de continuïteit van zijn onderneming in gevaar. Daarnaast moet hij ervoor zorgen dat hij zijn medewerkers mee krijgt in de innovatie.