Update cookies preferences Menu

Zelfstandig ondernemer in de rol van financieel manager

De financieel manager is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het financiële beleid van de onderneming

De ondernemer stelt de huidige en de verwachte toekomstige financiële situatie van de onderneming vast en wat hij nodig heeft aan extra middelen en werft deze middelen. Hij stelt een financieel jaarplan op en stelt budgetten vast. Hij analyseert en stelt vast welke activiteiten en fabrikanten winstgevend zijn, maakt een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten (t.o.v. de geplande vaste en variabele kosten). Hij berekent de kengetallen op het gebied van arbeidsproductiviteit, personeel en financiën, vergelijkt deze met branchegemiddelden en stuurt op basis daarvan zijn beleid bij. Hij neemt beslissingen ten aanzien van verkoopprijzen (en afprijzingen en / of loyaliteitsprogramma’s).

Hij laat de financiële administratie / relevante bedrijfsgegevens op orde houden en controleert of er afwijkingen zijn. Hij huurt zo nodig financiële experts (accountant) in maar blijft zelf vinger aan de pols houden en stelt, al dan niet met hulp van experts, de verplichte financiële / fiscale rapportages op.

Competenties

Financieel handelen

 • Toont inzicht in en heeft een overzicht van de financiële situatie van de organisatie
 • Controleert, analyseert en structureert financiële data en vraagstukken systematisch
 • Plant, neemt en evalueert regelmatig financiële beslissingen
 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen
 • Toont inzicht in de gevolgen van prijsstellingen en veranderingen

Analyseren

 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken, situaties en data systematisch
 • Trekt conclusies door logisch redeneren
 • Combineert gegevens uit verschillende (informatie)bronnen en genereert hierbij nieuwe informatie

Schriftelijk communiceren

 • Geeft informatie duidelijk / nauwkeurig weer in een correct geschreven document met een heldere opzet en structuur
 • Is alert op het voorkomen van misinterpretaties van schriftelijke boodschappen

Samenwerken

 • Schakelt zo nodig complementaire deskundigheid in

Omgaan met procedures

 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en voorschriften

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens
 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de bepaling van en de voorziening in de vermogensbehoefte
 • Kennis van (het werven van) interne en externe financieringsvormen
 • Kennis van budgetvormen en budgettechnieken
 • Kennis van de onderdelen van een financieel jaarplan
 • Kennis van de inhoud van de financiële administratie
 • Kennis van de (omzet) belastingwetgeving
 • Kennis van het samenstellen van de (fiscale) jaarrekening
 • Kennis van wettelijke aspecten van verzekeringen, vergunningen, belastingen en heffingen
 • Kennis van het registreren van boekingsbescheiden
 • Kan financiële kengetallen berekenen en interpreteren
 • Kan de voor de retail relevante berekeningen uitvoeren
 • Kan de financiële informatie uit het managementinformatiesysteem interpreteren
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor personeelsplanning, financiële administratie etc.)

Afbreukrisico

Als de ondernemer deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende zicht / sturing op de financiële stand van zaken van de onderneming en daarmee kans op financiële problemen / afname van winst / boetes / imagoschade etc.