Update cookies preferences Menu

Strategisch manager in de rol van strategisch adviseur

De strategisch adviseur is verantwoordelijk voor het bijdragen aan de strategische plannen van het centrummanagement

De strategisch manager overlegt regelmatig met het bestuur van de centrumorganisatie over de stand van zaken op het gebied van de basistaken en de projecten. Hij verantwoordt daarbij activiteiten, resultaten en financiën. Hij interpreteert en geeft signalen van de samenwerkingspartners en andere stakeholders door en lobbyt om zaken op de agenda (van de politiek) te zetten. Aan de andere kant vertaalt hij politieke vraagstukken naar de praktijk van de ondernemers en geeft aan wat de gevolgen zijn.

Hij houdt de trends en ontwikkelingen ten aanzien van de thema’s van het centrummanagement bij en analyseert marktonderzoeken. Hij verdiept zich in de doelen van het centrummanagement en adviseert het bestuur over de visie, strategie en branding van het gebied. Daarnaast geeft hij adviezen over de marketing en promotie van het gebied waaronder de evenementenagenda. Hij stelt het concept jaarplan van het centrummanagement op met de basistaken en projecten en legt dit concept voor aan het bestuur.

 

Competenties

Ondernemen

 • Houdt de activiteiten van klanten en de ontwikkelingen in de markt in de gaten en positioneert het eigen gebied
 • Analyseert de sterktes en zwaktes van de organisatie en zichzelf en past zijn strategie hierop aan
 • Ziet kansen en bedreigingen in de markt en weegt mogelijkheden af om zakelijk voordeel te behalen

Analyseren

 • Benadert vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en ziet hoe zaken samenhangen
 • Controleert, analyseert en structureert financiële data en vraagstukken systematisch
 • Gaat actief op zoek naar nieuwe informatie en beoordeelt gevonden informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid

Innoveren

 • Initieert op creatieve wijze vernieuwingen en benut daarbij (nieuwe) technologische mogelijkheden
 • Ontwikkelt een beeld van de toekomst en vertaalt dit naar strategische plannen

Beïnvloeden

 • Probeert anderen te overtuigen en probeert instemming te verkrijgen door de juiste argumenten en methoden in te zetten
 • Communiceert overtuigend in gesprekken, discussies en/of onderhandelingen
 • Heeft oog voor de belangen van betrokken partijen en streeft naar een gedragen uitkomst
 • Presenteert zich als betrouwbare en deskundige gesprekspartner

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Levert in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van het krachtenveld en belangenstromen in het centrum
 • Kennis van het werken in een publiek-private omgeving
 • Kennis van de fasering en financiering van het centrummanagement
 • Kennis van de activiteiten en verantwoordelijkheden van het centrummanagement
 • Kennis van de gemeentelijke regelgeving, procedures en besluitvorming
 • Kennis van de taal, de organisatiestructuur en de belangrijkste thema’s van de samenwerkingspartners
 • Basiskennis van de ruimtelijk-functionele ontwikkeling van centra en het bestrijden van leegstand
 • Kennis van marktsegmentatie en doelgroepen in de markt waar het centrum zich op richt
 • Kennis van het opstellen van een visie, missie en branding
 • Kennis van het opstellen van een brancheringsplan
 • Kennis van marketing- en promotie-instrumenten
 • Kennis van het werven van financiële middelen / fondsen / cofinanciering
 • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid (MVO)
 • Kennis van methoden voor marktonderzoek, SWOT- analyse en strategievorming
 • Kan de positie van het centrum in relatie tot de concurrentie vaststellen
 • Kan marktonderzoek interpreteren
 • Kan (big) data analyseren
 • Kan commercieel-economische gegevens interpreteren
 • Kan strategische en tactische plannen opstellen
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen, ook in het Engels
 • Kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van tekstverwerking, informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, gegevensverwerking, presentatie en mobiel dataverkeer

 

Afbreukrisico

De strategisch manager moet zichtbaar blijven en duidelijk communiceren over de bereikte resultaten. Anders loopt hij het risico dat hij zijn krediet verspeelt en de ondersteuning (en daarmee de financiering zoals de BIZ) van de deelnemende partijen verliest.
De strategisch manager moet ook letten op het behouden van de verbinding met de gemeente. Zonder de betrokkenheid van de gemeente wordt het moeilijk om zaken voor elkaar te krijgen en wordt de strategisch manager eerder een lobbyist dan een manager.