Update cookies preferences Menu

Strategisch manager in de rol van projectmanager

De projectmanager is verantwoordelijk voor het initiëren, aansturen en opleveren van projecten voor het centrummanagement

De strategisch manager zoekt voor de afgesproken projecten van het jaarplan projectleiders / aanbieders. Hij vraagt offertes op, kiest de beste projectleiders / aanbieders en sluit samenwerkingscontracten. Zo nodig verwerft hij extra financiën voor het project en / of overlegt met de penningmeester van het bestuur. Hij regelt dat de benodigde randvoorwaarden voor de projecten aanwezig / beschikbaar zijn.

Hij geeft leiding aan de projectleiders en bewaakt de voortgang van de projecten. Hij beoordeelt de projectplannen, ondersteunt de projectleiders bij knelpunten / problemen in de uitvoering, stelt de plannen bij en / of  schakelt andere partijen in.  Hij behoudt het overzicht en verbindt de projecten waar nodig.  Hij informeert en managet de verwachtingen van de stakeholders.

Na afloop van het project evalueert hij het project(plan) voor het bestuur en stelt een rapportage op.

Competenties

Financieel handelen

 • Schat de kosten in van de geplande projectactiviteiten en handelt sterk kostenbewust
 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen
 • Plant, neemt en evalueert regelmatig financiële beslissingen

Besluiten nemen

 • Initieert activiteiten binnen budget en kaders
 • Durft besluiten te nemen over de uitvoering van de projecten en de samenwerkingspartners

Leidinggeven

 • Stelt doelen en prioriteiten en maakt duidelijke (resultaat)afspraken
 • Delegeert taken, verantwoordelijkheden en / of bevoegdheden aan anderen
 • Checkt of de werkwijze en / of resultaten behaald worden en onderneemt zo nodig actie
 • Maakt goed gebruik van de aanwezige kwaliteiten
 • Straalt passie en betrokkenheid uit, vervult een voorbeeldfunctie

Normen stellen

 • Stelt eisen waaraan de kwaliteit van producten, diensten en processen moet voldoen
 • Stuurt op realistische/haalbare prestatie-indicatoren van eigen werk of dat van projectteamleden

Samenwerken

 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten
 • Heeft een goed beeld van de kwaliteiten van het projectteam en schakelt zo nodig complementaire deskundigheid in
 • Bemiddelt bij problemen in de samenwerking

Schriftelijk communiceren

 • Geeft informatie duidelijk weer in een correct geschreven document met een heldere opzet en structuur

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van projectmanagement
 • Kennis van het krachtenveld en belangenstromen in het centrum
 • Kennis van het werken in een publiek-private omgeving
 • Kennis van de taal, de organisatiestructuur en de belangrijkste thema’s van de samenwerkingspartners
 • Kennis van de activiteiten en verantwoordelijkheden van het centrummanagement
 • Kennis van het werven van financiële middelen / fondsen
 • Kan contracten opstellen en contracten / leveringsvoorwaarden interpreteren
 • Kan (big) data analyseren
 • Kan instructies en feedback geven
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen
 • Kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van tekstverwerking, informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, gegevensverwerking, presentatie en mobiel dataverkeer

Afbreukrisico

Als de strategisch manager onvoldoende aanstuurt en afstemt kan dit leiden tot te hoge kosten / te weinig resultaat van de projecten en daardoor een afname van de effectiviteit en de efficiëntie van het centrummanagement.