Update cookies preferences Menu

Strategisch manager in de rol van operationeel leidinggevende

De operationeel leidinggevende is verantwoordelijk voor het realiseren van de basistaken van het centrummanagement en het aansturen van medewerkers

De strategisch manager stelt vast welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd naar aanleiding van het jaarplan van het centrummanagement en stelt prestatie-indicatoren op, bijvoorbeeld op het gebied van interne en externe communicatie, beheren geldstromen, middelen en databases. Hij verdeelt de werkzaamheden en houdt daarbij rekening met de functies en capaciteiten van de medewerkers. Hij houdt toezicht op de werkzaamheden van de interne en ook externe medewerkers (zoals de huismeester(s) en werkt zelf ook mee. Hij spreekt de medewerkers aan op naleving van de afspraken en richtlijnen en geeft feedback. Hij constateert afwijkingen, stelt samen met de medewerkers vast waar (extra) inspanning noodzakelijk is en organiseert dit.  Zo nodig schakelt hij externe expertise in (voor advies, voor werving nieuwe medewerkers e.d.).

Hij organiseert en voert werkoverleg / nodigt medewerkers uit om mee te denken en hun ideeën in te brengen.

Competenties

Leidinggeven

 • Stelt doelen en prioriteiten en maakt duidelijke (resultaat)afspraken
 • Checkt of de werkwijze en / of resultaten behaald worden en onderneemt zo nodig actie
 • Inspireert en motiveert medewerkers om mee te denken en te doen
 • Past stijl en methode van leidinggeven aan de betrokken medewerker(s) en situatie aan

Omgevingsbewust handelen

 • Behandelt klanten / medewerkers rechtvaardig
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens

Organiseren van werk

 • Schat de benodigde capaciteit en tijd in voor werkzaamheden
 • Regelt de benodigde mensen (kwaliteiten) en middelen
 • Lost (praktische) problemen op

Omgaan met procedures:

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken binnen het team

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties
 • Toont zelfvertrouwen in onzekere en onduidelijke situaties

Financieel handelen

 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Basiskennis van wet- en regelgeving die voor een werkgever gelden (o.a. CAO afspraken, wettelijk geregelde medezeggenschap, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuimbeleid)
 • Kennis van de visie, missie en de procedures van de organisatie
 • Kennis van het beleid t.a.v. veiligheid, vitaliteit, welzijn, hygiëne en milieu
 • Kennis van leiderschapsstijlen / begeleidingsmethoden
 • Kan een werkoverleg organiseren en voeren
 • Kan procedures opstellen / aanpassen
 • Kan instructies en feedback geven
 • Kan een personeelsbezettingsplan maken
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen
 • Kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van tekstverwerking, informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, gegevensverwerking, presentatie en mobiel dataverkeer

Afbreukrisico

Als de strategisch manager onvoldoende aanstuurt en afstemt kan dit leiden tot te hoge kosten / te weinig resultaat van de basistaken en daardoor een afname van de effectiviteit en de efficiëntie van het centrummanagement.