Update cookies preferences Menu

Portret 2. Projectleider

De projectleider is in dienst van het centrummanagement of heeft als externe een contract met het centrummanagement. Hij vervult voor de organisatie vooral de projectmanagersrol en legt verantwoording af aan de strategisch manager.

Hij heeft de volgende rollen:
• Projectmanager
• Adviseur

De projectleider als projectmanager

De projectmanager is verantwoordelijk voor het aansturen en opleveren van een project voor het centrummanagement

De projectleider stelt een projectplan op legt deze ter goedkeuring voor aan de strategisch manager / het centrummanagement. Hij regelt dat de benodigde randvoorwaarden voor de uitvoering van het project beschikbaar zijn en werft wanneer van toepassing projectteamleden. Hij geeft leiding aan de uitvoering, werkt zelf mee en bewaakt de voortgang van het project. Hij houdt de risico’s en deadlines in de gaten, ondersteunt de teamleden bij knelpunten / problemen in de uitvoering, stelt de plannen bij en / of schakelt andere partijen / de strategisch manager in. Hij informeert en managet de verwachtingen van de strategisch manager en de stakeholders.

Na afloop van het project evalueert hij het project(plan) voor de strategisch manager en stelt een rapportage op.

 

Competenties

Financieel handelen

 • Schat de kosten in van de geplande projectactiviteiten en handelt sterk kostenbewust
 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen
 • Plant, neemt en evalueert regelmatig financiële beslissingen

Besluiten nemen

 • Initieert activiteiten binnen budget en kaders
 • Durft besluiten te nemen over de uitvoering van het project

Leidinggeven

 • Stelt doelen en prioriteiten en maakt duidelijke (resultaat)afspraken
 • Delegeert taken, verantwoordelijkheden en / of bevoegdheden aan anderen
 • Checkt of de werkwijze en / of resultaten behaald worden en onderneemt zo nodig actie
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten
 • Past stijl en methode van leidinggeven aan de betrokken medewerker(s) en situatie aan
 • Straalt passie en betrokkenheid uit, vervult een voorbeeldfunctie

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Heeft een goed beeld van de kwaliteiten van het projectteam en schakelt zo nodig complementaire deskundigheid in
 • Bemiddelt bij problemen in de samenwerking

Schriftelijk communiceren

 • Geeft informatie duidelijk weer in een correct geschreven document met een heldere opzet en structuur
 • Is alert op het voorkomen van misinterpretaties van schriftelijke boodschappen

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van projectmanagement
 • Specialistische kennis van het thema / onderwerp van het project
 • Kennis van het krachtenveld en belangenstromen in het centrum
 • Kennis van het werken in een publiek-private omgeving
 • Basiskennis van de taal, de organisatiestructuur en de belangrijkste thema’s van de samenwerkingspartners
 • Basiskennis van de activiteiten en verantwoordelijkheden van het centrummanagement
 • Kan (project)plannen opstellen
 • Kan (big) data analyseren
 • Kan instructies en feedback geven
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen
 • Kan een werkoverleg organiseren en voeren
 • Kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van tekstverwerking, informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, gegevensverwerking, presentatie en mobiel dataverkeer

Afbreukrisico

Als de projectleider onvoldoende aanstuurt en afstemt kan dit mogelijk leiden tot te hoge kosten / te weinig resultaat van het project en daardoor een afname van de effectiviteit, de efficiëntie en het draagvlak van het centrummanagement.

De projectleider als adviseur

De adviseur is verantwoordelijk voor het bijdragen aan de tactische plannen van het centrummanagement

De projectleider overlegt regelmatig met de strategisch manager over de stand van zaken van het project. Hij verantwoordt daarbij activiteiten, resultaten en financiën. Hij interpreteert en geeft signalen en ideeën van de samenwerkingspartners en andere stakeholders door.

Hij houdt de trends en ontwikkelingen ten aanzien van het project van het centrummanagement bij. Hij verdiept zich in de doelen van het centrummanagement en adviseert de strategisch manager over de tactische doelen met betrekking tot het project.

 

Competenties

Ondernemen

 • Houdt de activiteiten van klanten en de ontwikkelingen in de markt in de gaten
 • Analyseert de sterktes en zwaktes van de organisatie en zichzelf en past zijn strategie hierop aan
 • Ziet kansen en bedreigingen in de markt en weegt mogelijkheden af om zakelijk voordeel te behalen

Analyseren

 • Benadert vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en ziet hoe zaken samenhangen
 • Gaat actief op zoek naar nieuwe informatie en beoordeelt gevonden informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid

Financieel handelen

 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen
 • Schat de kosten in van de geplande activiteiten en handelt sterk kostenbewust

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Beïnvloeden

Communiceert overtuigend in gesprekken, discussies en/of onderhandelingen
Presenteert zich als betrouwbare en deskundige gesprekspartner

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van het krachtenveld en belangenstromen in het centrum
 • Kennis van het werken in een publiek-private omgeving
 • Basiskennis van de activiteiten en verantwoordelijkheden van het centrummanagement
 • Basiskennis van de taal, de organisatiestructuur en de belangrijkste thema’s van de samenwerkingspartners
 • Kennis van marktsegmentatie en doelgroepen in de markt waar het centrum zich op richt
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen

 

Afbreukrisico

Als de projectleider zich onvoldoende verdiept in het thema van het project in samenhang met de doelen van het centrummanagement en onvoldoende terugkoppelt naar de strategisch manager kan dat leiden tot een afname van de effectiviteit en de efficiëntie van het centrummanagement.