Update cookies preferences Menu

Ondernemer ambulante handel in de rol van strategisch manager

De strategisch manager is verantwoordelijk voor het bewaken en het uitbouwen van de (commerciële) positie van de onderneming

De ondernemer houdt de (inter)nationale/ lokale ontwikkelingen bij, stelt vast wat deze ontwikkelingen betekenen voor zijn onderneming en hoe hij daarop inspeelt. Hij houdt contact met de klanten (doelgroepen) en gaat na of de ‘story’ van de onderneming, de (online) verkoop- en communicatiekanalen en de promotie- en marketingactiviteiten nog aansluiten op de doelgroep(en) / de actuele situatie. Hij analyseert de door de onderneming verzamelde data (zoals omzet- en winstcijfers, voorraad en derving, meest verkochte producten, kosten in combinatie met de verkooplocatie) en evalueert bestaande afspraken en contracten. Hij netwerkt en onderhoudt contacten met relevante stakeholders/ experts/ potentiële samenwerkingspartners/ vertegenwoordigers van andere

branches. Hij evalueert de marktpositie van de onderneming (o.a. markttechnisch, financieel) en stelt vast welke mogelijkheden er zijn voor continuïteit/ groei/ verbetering.

Hij neemt op basis van zijn bevindingen besluiten ten aanzien van onder andere:

 • de strategische koers, de doelgroepen en het verdienmodel van de onderneming
 • het assortiment, de dienstverlening/ service, prijsstelling en profilering/ communicatie (story) in combinatie met (de wensen van) de doelgroep
 • de keuze en vergunningen voor vestigingsplaats(en), standplaats(en) en opslaglocatie(s)
 • de keuze voor leveranciers/ fabrikanten en afspraken ten aanzien van keurmerken en (intellectueel) merkenrecht
 • de strategische samenwerking met partners/ investeerders/ eventuele inkoopcombinaties/ franchiseformule/ samenwerkingsverbanden ter plaatse en de bijbehorende contracten
 • de benodigde middelen en resources (zoals personeel, technologie/ ICT, verkoopwagen(s), transportmiddelen en andere hulpmiddelen)
 • het logistieke proces en de benodigde (voorraad-, distributie-, plannings- en (online)betaal)systemen
 • de invulling van de online activiteiten en combinatie van verkoopkanalen (webshop, social media, al dan niet aansluiten bij een platform)

De ondernemer stimuleert de vernieuwing in de onderneming en zorgt dat deze uitgevoerd wordt. Hij reflecteert op zichzelf als ondernemer, stelt vast welke expertise ontbreekt bij hemzelf en zijn onderneming en schakelt waar nodig experts in.

Competenties

Ondernemen

 • Ziet kansen en bedreigingen in de markt en weegt mogelijkheden af om zakelijk voordeel te behalen
 • Houdt de activiteiten van concurrenten, klanten en de ontwikkelingen in de (internationale) markt in de gaten
 • Is vastbesloten om ideeën te realiseren en/of resultaten te bereiken en daarvoor veranderingen in de organisatie door te voeren
 • Analyseert de sterktes en zwaktes van de onderneming en zichzelf en past zijn strategie hierop aan

Innoveren

 • Ontwikkelt een beeld van de toekomst en vertaalt dit naar strategische plannen
 • Improviseert en experimenteert met innovatieve benaderingen
 • Realiseert op creatieve wijze vernieuwingen en benut daarbij (nieuwe) technologische mogelijkheden en capaciteiten en ideeën uit het team

Besluiten nemen

 • Durft besluiten te nemen over de koers van de onderneming, de inrichting van de organisatie en de samenwerkingspartners
 • Overziet wat de gevolgen zijn van zijn besluiten inzake stakeholders, situaties en politieke context
 • Neemt besluiten en gaat daarbij om met onzekerheid, contradicties en risico’s

Flexibel handelen

 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties
 • Ziet verandering als een uitdaging en weet zijn eigen weg te vinden

Samenwerken

 • Neemt initiatief tot (strategische) samenwerking
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat

Omgevingsbewust handelen

 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie
 • Ontwikkelt een visie op het gebied van MVO en geeft hier uitvoering aan
 • Gaat integer om met de informatie die anderen verstrekken

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van methoden voor marktonderzoek, SWOT- analyse en  strategievorming
 • Kennis van ondernemingsvormen en de juridische, fiscale en bedrijfseconomische aspecten
 • Kennis van interne en externe financieringsvormen
 • Kennis van marktsegmentatie, consumentengedrag en -behoeften
 • Kennis van merken en producenten, productgroepen en -specificaties
 • Kennis van (commerciële) samenwerkingsverbanden in de ambulante handel
 • Kennis van (nieuwe) marketing- en communicatiestrategieën en het gebruik van sociale media
 • Kennis van e-commerce, het gebruik van websites/ webshops, (online) consumentenrecht en verkoopvoorwaarden
 • Kennis van (management)informatiesystemen
 • Kennis van verkoopsystemen, distributievormen en betaalsystemen
 • Kennis van de logistieke keten, voorraadbeheer en opslag- en productiemethoden
 • Kennis van de commerciële functie van de inrichting van de verkoopwagen/ stand inclusief productpresentatie
 • Kennis van de voor de onderneming relevante branchewetgeving
 • Kan marktonderzoek interpreteren en data analyseren
 • Kan een visie, missie en ondernemingsdoelstellingen formuleren
 • Kan strategische en tactische plannen opstellen
 • Kan commercieel-economische gegevens t.b.v. een onderneming interpreteren
 • Kan de positie van de onderneming in relatie tot de concurrentie vaststellen Kan contracten opstellen en contracten/ leveringsvoorwaarden interpreteren
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen, ook in het Engels en/ of Duits
 • Kan geschreven informatie over het vakgebied in het Engels of Duits begrijpen
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, weegschalen, social media etc.)
 • Kan omzetprognoses opstellen
 • Kan verkoopprijzen vaststellen/ interpreteren

Afbreukrisico

De onderneming moet innovatief en wendbaar zijn. Als de ondernemer te weinig onderzoekt en innoveert loopt hij het risico dat hij met zijn onderneming onvoldoende aansluit op de ontwikkelingen en vragen van de markt en daarmee komt de continuïteit van zijn onderneming in gevaar. Daarnaast moet hij ervoor zorgen dat hij zijn medewerkers mee krijgt in de innovatie.