Update cookies preferences Menu

Ondernemer ambulante handel in de rol van personeelsmanager

De personeelsmanager is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het personeelsbeleid, voldoende personeelsbezetting en de professionele ontwikkeling van medewerkers

De ondernemer houdt continu de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte en de (gevarieerde) samenstelling van zijn team in de gaten en de financiële consequenties daarvan. Hij gaat na wat hij wettelijk moet regelen en aan welke eisen hij als werkgever moet voldoen (Arbo regels, cao bepalingen, personeelsadministratie, salarisadministratie etc.) en organiseert dit.

Hij werft en selecteert medewerkers voor een blijvende optimale bezetting (of huurt tijdelijke bezetting in) en betrekt zijn medewerkers daarbij. Hij stelt vacatureteksten op, sluit contracten en organiseert inwerkprogramma’s. Hij voert (feedback)gesprekken met medewerkers en begeleidt personeel, ook bij ziekte en verzuim. Of hij schakelt een van zijn medewerkers in om deze werkzaamheden uit te voeren.

Hij stimuleert de doorstroom, opleiding en ontwikkeling van medewerkers, houdt de medewerkerstevredenheid in de gaten en organiseert teamactiviteiten/ -uitjes. Hij bemiddelt bij conflicten tussen medewerkers en wint zo nodig advies in bij experts over juridische-, opleidings- verzuim- of contractuele zaken. Hij houdt toezicht op een up to date personeels- en salarisadministratie.

Competenties

Organiseren van werk

 • Schat de benodigde capaciteit en tijd in voor werkzaamheden
 • Regelt de benodigde mensen (kwaliteiten) en middelen

Leidinggeven

 • Informeert en begeleidt medewerkers
 • Stimuleert medewerkers om als team te werken en elkaar te ondersteunen
 • Geeft medewerkers ontwikkelingsgerichte feedback en past zijn begeleiding daarop aan
 • Spreekt medewerkers aan en durft autoriteit te tonen

Samenwerken

 • Heeft een goed beeld van de kwaliteiten van het team en schakelt zo nodig complementaire deskundigheid in
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten
 • Bemiddelt bij problemen in de samenwerking
 • Luistert goed, vast samen en vraagt door voor een goed begrip

Omgaan met procedures

 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en / of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van wet- en regelgeving die voor een werkgever in de ambulante handel gelden (o.a. CAO afspraken, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuimbeleid)
 • Kennis van werving- en selectiemethoden
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Kennis van leiderschapsstijlen en begeleidingsmethoden
 • Kennis van de inhoud van formele gesprekken
 • Kennis van conflicthantering
 • Kennis van personeelsinstrumenten voor motivatie en beloning
 • Kennis van personeels- en salarisadministratie Kan de personeelsbehoefte bepalen en een personeelsbezettingsplan maken
 • Kan een opleidingsplan beoordelen/ opstellen
 • Kan actiepunten Arbozorg formuleren
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor personeelsplanning, financiële administratie etc.)

Afbreukrisico

Als de ondernemer deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onder andere onvoldoende/ niet goed ingewerkte medewerkers/ ongemotiveerde medewerkers met het risico dat zij een negatieve invloed hebben op het team en/ of overstappen naar een andere onderneming/ hoge personeelskosten.