Update cookies preferences Menu

Ondernemer ambulante handel in de rol van financieel manager

De financieel manager is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het financiële beleid van de onderneming

De ondernemer analyseert de geld-, goederen- en klantenstromen, berekent marges en marktaandelen en vergelijkt deze met prognoses en eerdere periodes. Hij analyseert welke producten en activiteiten winstgevend zijn, maakt een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten (t.o.v. de geplande vaste en variabele kosten) en neemt naar aanleiding daarvan beslissingen over het vervolg. Hij maakt een inschatting van de toekomstige financiële situatie van de onderneming (op basis van de doelstellingen) en onderzoekt wat hij nodig heeft aan (extra) middelen en op welke termijn. Hij onderzoekt financieringsmogelijkheden en mogelijke investeerders, bijvoorbeeld voor de verkoopwagen. Hij stelt een financieel jaarplan op met prioriteiten en doelstellingen. Hij stelt de budgetten vast. Hij bepaalt de verkoopprijzen en stelt vast welke ruimte hij heeft voor acties.

Hij houdt de financiële administratie/ relevante bedrijfsgegevens op orde of laat dit doen en controleert of er afwijkingen zijn. Hij huurt zo nodig financiële experts (zoals een accountant) in maar blijft zelf vinger aan de pols houden en levert, al dan niet met hulp van experts, de verplichte financiële/ fiscale rapportages op.

Competenties

Financieel handelen

 • Toont inzicht in en heeft een overzicht van de financiële situatie van de organisatie
 • Controleert, analyseert en structureert financiële data en vraagstukken systematisch
 • Plant, neemt en evalueert regelmatig financiële beslissingen
 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen
 • Toont inzicht in de gevolgen van prijsstellingen en veranderingen

Analyseren

 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken en data systematisch
 • Trekt conclusies door logisch redeneren
 • Combineert gegevens uit verschillende (informatie)bronnen en genereert hierbij nieuwe informatie

Schriftelijk communiceren

 • Geeft informatie duidelijk / nauwkeurig weer in een correct geschreven document met een heldere opzet en structuur
 • Is alert op het voorkomen van misinterpretaties van schriftelijke boodschappen

Samenwerken

 • Schakelt zo nodig complementaire deskundigheid in

Omgaan met procedures

 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en voorschriften

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens
 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de bepaling van en de voorziening in de vermogensbehoefte
 • Kennis van interne en externe financieringsvormen
 • Kennis van budgetvormen en budgettechnieken
 • Kennis van de onderdelen van een financieel jaarplan
 • Kennis van de inhoud van de financiële administratie
 • Kennis van de eisen van de (omzet) belastingwetgeving
 • Kennis van het samenstellen van de (fiscale) jaarrekening
 • Kennis van wettelijke aspecten van verzekeringen en vergunningen
 • Kan financiële kengetallen berekenen en interpreteren
 • Kan de voor de ambulante handel relevante berekeningen uitvoeren
 • Kan de financiële informatie uit het managementinformatiesysteem interpreteren
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor personeelsplanning, financiële administratie etc.)

Afbreukrisico

Als de ondernemer deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende zicht/ sturing op de financiële stand van zaken van de onderneming en daarmee kans op financiële problemen/ afname van winst/ boetes etc.