Update cookies preferences Menu

MKB – Afdelingsmanager in de rol van personeelsmanager

De personeelsmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid in zijn afdeling, met name voldoende personeelsbezetting en de professionele ontwikkeling van medewerkers

De afdelingsmanager  voert het personeelsbeleid binnen zijn eigen afdeling. Hij stelt de personeelsplanning op en voert gesprekken met medewerkers voor een optimale bezetting van zijn afdeling (gezien het klantenbezoek). Hij voert het eerste gesprek met sollicitanten en adviseert dan zijn leidinggevende. Hij zorgt voor het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. Hij voert formele gesprekken met medewerkers waaronder beoordelingsgesprekken. Hij stimuleert doorstroom, opleiding en ontwikkeling van medewerkers en draagt zelf bij aan de training van de medewerkers / zet trainers (van de organisatie) in. Hij bemiddelt bij conflicten tussen medewerkers.

Hij houdt de vitaliteit en betrokkenheid van zijn medewerkers in het oog, neemt maatregelen voor duurzame inzetbaarheid, houdt vinger aan de pols bij verzuim en organiseert activiteiten voor bijvoorbeeld teambuilding.

Competenties

Leidinggeven

 • Stimuleert medewerkers proactief te handelen
 • Geeft medewerkers ontwikkelingsgerichte feedback en past zijn begeleiding daarop aan
 • Stimuleert medewerkers om als team te werken en elkaar te ondersteunen
 • Past stijl en methode van leidinggeven aan de betrokken medewerker(s) en situatie aan

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee
 • Heeft een goed beeld van de kwaliteiten van het team en schakelt zo nodig complementaire deskundigheid in
 • Bemiddelt bij problemen in de samenwerking

Besluiten nemen

 • Durft besluiten te nemen, neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten en draagt de consequenties
 • Initieert activiteiten

Omgevingsbewust handelen

 • Gaat integer om met de informatie die de medewerker / ander verstrekt
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens
 • Behandelt medewerkers rechtvaardig

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Basiskennis van wet- en regelgeving die voor een werkgever in de retail gelden (o.a.  CAO afspraken, wettelijk geregelde medezeggenschap, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuimbeleid)
 • Basiskennis van werving en selectiemethoden
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Kennis van  leiderschapsstijlen en begeleidingsmethoden
 • Kennis van conflicthantering
 • Kennis van de inhoud van formele gesprekken
 • Kennis van personeelsadministratie i.h.b. het aanleveren van gegevens voor de salarisadministratie
 • Kan een opleidingsplan beoordelen / opstellen
 • Kan een personeelsbezettingsplan maken
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor personeelsplanning, financiële administratie etc.)

Afbreukrisico

Als de afdelingsmanager  deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende / niet goed ingewerkte verkoopmedewerkers / ongemotiveerde verkoopmedewerkers met het risico dat zij een negatieve invloed hebben op het team en / of overstappen naar een andere organisatie.