Update cookies preferences Menu

MKB – Afdelingsmanager in de rol van financieel beheerder

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde omzet- en kostendoelen van zijn afdeling

De afdelingsmanager  neemt het financieel jaarplan / de financiële instructies van het filiaal door, stelt de concrete acties voor zijn afdeling op en bespreekt deze met zijn leidinggevende. Hij analyseert de (productiviteits)cijfers van zijn afdeling en bespreekt met zijn leidinggevende waarop bijsturing gewenst is.

Hij monitort de gang van zaken op de afdeling en let daarbij op kostenefficiënt werken, kassarapporten, voorraadverschillen, (grijze) derving, personele kosten, onderhandelingen over prijzen en afprijzingen (bij producten tegen de datum) enzovoorts. Hij controleert of de (financiële) administratie van zijn afdeling correct is en neemt actie als dat niet het geval is.

Hij doet voorstellen aan zijn leidinggevende voor investeringen aan de afdeling / het filiaal, bijvoorbeeld met betrekking tot onderhoud.

Competenties

Financieel handelen

 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen
 • Toont inzicht in de gevolgen van prijsstellingen en veranderingen
 • Stelt kritische vragen tijdens controle van de cijfers en het doornemen van jaarplannen

Analyseren

 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken en data systematisch
 • Trekt conclusies door logisch redeneren

Organiseren van werk

 • Stelt realistische doelen op voor de middellange en korte termijn en controleert of deze behaald worden

Samenwerken

 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken
 • Toont zich gedisciplineerd

Omgevingsbewust handelen

 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens
 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Basiskennis van wettelijke aspecten van verzekeringen en vergunningen
 • Kennis van het registreren van boekingsbescheiden (facturen en bonnen)
 • Kan financiële kengetallen interpreteren
 • Kan de veiligheidsmarge berekenen
 • Kan de servicegraad berekenen
 • Kan het schaprendement beoordelen
 • Kan berekeningen maken met bestel- en levertijden
 • Kan voor de retail relevante berekeningen met geld, procenten en (inhouds)maten uitvoeren
 • Kan informatie uit het managementinformatiesysteem interpreteren / bijwerken
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor personeelsplanning, financiële administratie etc.)

Afbreukrisico

Als de afdelingsmanager  deze rol niet goed vervult kan dit onder andere leiden tot te hoge kosten / derving / een niet up-to-date financiële administratie / winstdaling / ingrijpen van de organisatie.