Update cookies preferences Menu

Manager retail in de rol van strategisch manager

De strategisch manager is verantwoordelijk voor het bijdragen aan de visie en het beleid van de organisatie en de vertaling ervan voor het filiaal / de filialen

De manager retail vertaalt het strategisch plan van de organisatie naar een strategisch plan / beleid voor zijn filiaal (de filialen). Hij formuleert prioriteiten op zowel korte als lange termijn. Hij onderbouwt zijn visie op het strategisch plan en instrueert en begeleidt het managementteam van het filiaal om het strategisch plan te vertalen naar strategische afdelingsplannen. Hij houdt de relevante ontwikkelingen in de lokale en (inter)nationale markt bij en heeft oog voor consumentengedrag en -wensen. Hij analyseert de resultaten van onderzoek dat is uitgezet door de organisatie.

Hij bewaakt de samenhang tussen commercieel, financieel, operationeel en personeelsmanagement in zijn filiaal. Hij analyseert de resultaten van het filiaal met gebruikmaking van door de organisatie aangeleverde kengetallen en neemt maatregelen om het gewenste resultaat te bereiken. Hij trekt conclusies over strategische kansen en brengt verbetervoorstellen en ideeën voor innovaties (bijvoorbeeld inzet technologie, samenwerking met partners, maatregelen op het gebied van duurzaamheid) voor het strategisch (meerjaren)plan van de organisatie in tijdens overleggen met zijn leidinggevende, de specialisten van de organisatie en de collega manager retails.

 

Competenties

Ondernemen

 • Houdt de activiteiten van concurrenten, klanten en de ontwikkelingen in de markt in de gaten
 • Is continu alert op kansen gericht op het voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten
 • Is vastbesloten om ideeën te realiseren en / of resultaten te bereiken en daarvoor veranderingen in de organisatie door te voeren

Financieel handelen

 • Toont inzicht in en heeft een overzicht van de financiële situatie van het filiaal
 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen

Innoveren

 • Ontwikkelt een beeld van de toekomst en vertaalt dit naar (strategische) plannen
 • Vindt nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor (nieuwe) vraagstukken

Besluiten nemen

 • Overziet wat de gevolgen zijn van zijn besluiten inzake diverse stakeholders, situaties en politieke context
 • Durft besluiten te nemen over de koers van het filiaal, de inrichting van de organisatie en de samenwerkingspartners
 • Neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten en draagt de consequenties

Analyseren

 • Benadert vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en ziet hoe zaken samenhangen
 • Combineert gegevens uit verschillende (informatie)bronnen en genereert hierbij nieuwe informatie
 • Trekt conclusies door logisch redeneren

Omgevingsbewust handelen

 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie
 • Ontwikkelt een visie op het gebied van MVO en geeft hier uitvoering aan

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, formule / waardecreatie van de organisatie
 • Kennis van de spelers en doelgroepen in de markt waar de organisatie zich op richt
 • Kennis van voor de organisatie relevante marktontwikkelingen en – gegevens
 • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid (MVO) en de keuzes van de organisatie
 • Kennis van de relevante wetgeving in de branche, onder andere (online) consumentenrecht, het gebruik van websites / webshops, verkoopvoorwaarden
 • Kennis van methoden voor marktonderzoek, SWOT- analyse en strategievorming
 • Kennis van de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment, de merken en de leveranciers
 • Kennis van de aanwezige bijbehorende services (zoals verzekeringen)
 • Kennis van de verkoopsystemen, distributievormen en betaalsystemen van de organisatie
 • Kennis van de (e-commerce) marketing- en communicatie-activiteiten van de organisatie
 • Kennis van het management informatiesysteem van de organisatie
 • Kennis van de logistieke keten (supply chain), voorraadbeheer en opslagmethoden
 • Kan marktonderzoek interpreteren
 • Kan (big) data analyseren
 • Kan commercieel-economische gegevens interpreteren
 • Kan strategische en tactische plannen opstellen
 • Kan geschreven informatie over het vakgebied in het Engels of Duits begrijpen
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen, ook in het Engels of Duits
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)

 

Afbreukrisico

Als de manager retail deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot het niet behalen van de gestelde doelen van het filiaal (de filialen) / onvoldoende terugkoppeling naar de centrale organisatie / imagoschade voor de organisatie.