Update cookies preferences Menu

Manager retail in de rol van financieel manager

De financieel manager is verantwoordelijk voor een optimaal resultaat en het behalen van de gestelde opbrengst-, omzet- en kostendoelen van het filiaal / de filialen

De manager retail is betrokken bij het opstellen van het financieel jaarplan voor zijn filiaal / filialen en doet voorstellen voor het investeringsbudget en de exploitatiebegroting. Hij beoordeelt de door de organisatie opgestelde voorstellen en overlegt over zijn bevindingen met zijn leidinggevende / de financiële specialist van de centrale organisatie.

Hij controleert regelmatig de stand van zaken ten aanzien van de budgetten en de omzet (in vergelijking met het gewenste resultaat en historische gegevens) en informeert zijn managementteam hierover. Hij analyseert en bewaakt met behulp van de ken- en stuurgetallen van de organisatie de winstgevendheid en continuïteit van de (online en offline) activiteiten van het filiaal. Hij signaleert tijdig problemen / knelpunten en neemt financiële beslissingen voor zijn filiaal zoals het bijsturen op loon- en promotiekosten en besluiten ten aanzien van het (lokale) assortiment (inkopen, afprijzingen).

Hij houdt toezicht op het bijhouden van de financiële administratie / relevante bedrijfsgegevens, controleert of er afwijkingen zijn en neemt actie zodat deze inzichtelijk en op orde zijn voor de centrale organisatie.

Competenties

Financieel handelen

 • Schat de kosten in van de geplande activiteiten en handelt sterk kostenbewust
 • Stelt kritische vragen tijdens controle van de cijfers en het doornemen van jaarplannen
 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen
 • Toont inzicht in de gevolgen van prijsstellingen en veranderingen
 • Plant, neemt en evalueert regelmatig financiële beslissingen

Analyseren

 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken en data systematisch
 • Combineert gegevens uit verschillende (informatie)bronnen en genereert hierbij nieuwe informatie
 • Trekt conclusies door logisch redeneren

Normen stellen

 • Stuurt op realistische / haalbare prestatie-indicatoren van eigen werk en dat van medewerkers
 • Is gericht op het bereiken van resultaten en het voorkomen van fouten
 • Zoekt continu naar kwaliteitsverbetering van bedrijfsprocessen en werkwijze

Samenwerken

 • Levert in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten
 • Schriftelijk communiceren
 • Geeft informatie duidelijk / nauwkeurig weer

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens
 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van budgetvormen en budgettechnieken
 • Kennis van kostprijsberekening, verschillenanalyse en break-evenanalyse
 • Kennis van de onderdelen van een financieel jaarplan
 • Kennis van de inhoud van de financiële administratie
 • Kennis van wettelijke aspecten van verzekeringen en vergunningen
 • Kennis van het registreren van boekingsbescheiden (facturen en bonnen)
 • Kan financiële kengetallen interpreteren
 • Kan de veiligheidsmarge berekenen
 • Kan de servicegraad berekenen
 • Kan het schaprendement beoordelen
 • Kan de voor de retail relevante berekeningen met geld, procenten en (inhouds)maten uitvoeren
 • Kan informatie uit het managementinformatiesysteem interpreteren / bijwerken
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor personeelsplanning, financiële administratie etc.)

Afbreukrisico

Als de manager retail deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende zicht / sturing op de financiële stand van zaken van het filiaal en daarmee kans op foute of te late beslissingen / financiële problemen / ingrijpen van de centrale organisatie.