Update cookies preferences Menu

Logistiek teamleider in de rol van personeelsmanager

De personeelsmanager is verantwoordelijk voor een gekwalificeerd personeelsbestand voor zijn team en het in stand houden daarvan

De logistiek teamleider stelt vast wat de personeelsbehoefte is en adviseert HR / de uitzendorganisatie hierover. Hij assisteert bij de selectie en zorgt voor een inwerkprogramma voor de nieuwe medewerkers. Hij controleert of de medewerkers de juiste certificaten / diploma’s bezitten voor de uitvoering van de werkzaamheden (bijvoorbeeld in verband met de omgang met gevaarlijke stoffen).

Hij coacht, begeleidt en motiveert zijn medewerkers en nodigt ze uit om mee te denken en hun ideeën in te brengen tijdens het werkoverleg. Hij voert formele gesprekken met medewerkers waaronder beoordelingsgesprekken. Hij houdt vinger aan de pols bij ziekteverzuim van medewerkers. Hij maakt waar nodig / mogelijk gebruik van de diensten, instrumenten en procedures van HR en overlegt regelmatig met de HR adviseur.

Hij houdt de vitaliteit en betrokkenheid van zijn medewerkers in het oog en let op de (goede) samenwerking binnen het team. Hij neemt waar nodig actie, organiseert (teambuilding)activiteiten en bemiddelt bij conflicten tussen medewerkers.

Competenties

Leidinggeven

 • Geeft medewerkers ontwikkelingsgerichte feedback en past zijn begeleiding daarop aan
 • Stimuleert medewerkers om als team te werken en elkaar te ondersteunen
 • Past stijl en methode van leidinggeven aan de betrokken medewerker(s) en situatie aan

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee
 • Heeft een goed beeld van de kwaliteiten van het team en schakelt zo nodig complementaire deskundigheid in
 • Bemiddelt bij problemen in de samenwerking

Besluiten nemen

 • Durft besluiten te nemen, neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten en draagt de consequenties
 • Initieert activiteiten

Omgevingsbewust handelen

 • Gaat integer om met de informatie die de medewerker / ander verstrekt
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens
 • Behandelt medewerkers rechtvaardig

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van wet- en regelgeving die voor een werkgever gelden (o.a. cao / AVR afspraken, wettelijk geregelde medezeggenschap, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuimbeleid)
 • Basiskennis van arbeidsovereenkomsten
 • Kennis van de organisatiestructuur en de bedrijfsvoorschriften
 • Kennis van werving- en selectiemethoden
 • Kennis van beoordelings- en functioneringssystematiek
 • Kennis van procedures ten aanzien van in-, door- en uitstroom van medewerkers
 • Kennis van conflicthantering
 • Kennis van de inhoud van formele gesprekken
 • Kennis van gangbare computersystemen en (software)pakketten
 • Kennis van het leiden van een werkoverleg
 • Kennis van leiderschapsstijlen en begeleidingsmethodieken
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Kennis van de personeelsinstrumenten van de retailer / groothandel
 • Kennis van personeelsadministratie / het aanleveren van gegevens voor de salarisadministratie

Afbreukrisico

Als de logistiek teamleider deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende / niet goed ingewerkte of ongemotiveerde medewerkers met het risico op het niet behalen van de doelstellingen / het maken van fouten / onvoldoende afstemming.