Update cookies preferences Menu

Logistiek teamleider in de rol van operationeel leidinggevende

De operationeel leidinggevende is verantwoordelijk voor de aansturing van de dagelijkse operatie van zijn team en het behalen van de doelstellingen van de retailer / groothandel ten aanzien van productiviteit, kwaliteit en rendement

De logistiek teamleider neemt de informatie van de diverse informatiesystemen door en woont de operationele overleggen van het logistiek management bij. Hij kan op basis daarvan werkzaamheden, materieel en personeel plannen voor de goederenontvangst, het magazijn en / of de distributie en zorgdragen voor de benodigde randvoorwaarden. Hij voorziet knelpunten en neemt daarop actie

Indien nodig verzorgt hij een kort overleg met zijn medewerkers over de stand van zaken. Hij stuurt de werkzaamheden aan en stelt prioriteiten. Hij houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en monitort de productiviteit en kwaliteit. Hij spreekt de medewerkers aan op naleving van de acties, richtlijnen en regelgeving en geeft feedback en instructies.

Bij kwalitatieve en kwantitatieve afwijkingen geeft hij de gewenste correctie(s) aan (ook afwijkingen in de diverse systemen / administratie) en lost problemen op die de medewerkers niet kunnen / mogen oplossen. Hij zorgt ervoor dat hij zichtbaar aanwezig is op de afdeling om bereikbaar te zijn voor (hulp)vragen van medewerkers.

Hij beantwoordt vragen van de klantenservice ten aanzien van klachten (van de winkels / klanten) en neemt indien nodig contact op met zijn leidinggevende / winkelmanagers / klanten.

Hij draagt bij aan een optimaal gebruik van systemen en processen en monitort de werking van het materieel / de technologie en neemt contact op met systeembeheerders / monteurs wanneer er problemen zijn.

Hij stemt regelmatig af met andere afdelingen (transportplanners / administratieve krachten) en het management en rapporteert (digitaal) aan het management over de (dagelijkse) voortgang.

Competenties
Leidinggeven

 • Stelt doelen en prioriteiten en maakt duidelijke (resultaat)afspraken
 • Geeft heldere instructies
 • Spreekt medewerkers aan en durft autoriteit te tonen Checkt of de werkwijze en / of resultaten behaald worden en onderneemt zo nodig actie
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten
 • Past stijl en methode van leidinggeven aan de betrokken medewerker(s) en situatie aan

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Levert in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage
 • Toont de bereidheid om aan een gezamenlijk doel of resultaat te werken en toont de bereidheid om zich aan te passen
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee

Organiseren van werk

 • Handelt doelmatig en doeltreffend ook in onzekere en risicovolle situaties
 • Schat de benodigde capaciteit en tijd in voor werkzaamheden
 • Regelt de benodigde mensen (kwaliteiten) en middelen
 • Lost (praktische) problemen op

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Toont zich gedisciplineerd

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties
 • Toont zelfvertrouwen in onzekere en onduidelijke situaties

Doorzetten

 • Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of weerstand
 • Toont zich veerkrachtig (ook bij kritiek) en komt op een respectvolle manier op voor zichzelf / de organisatie

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, formule / waardecreatie van de retailer / groothandel
 • Kennis van de organisatiestructuur en de bedrijfsvoorschriften
 • Basiskennis van logistieke concepten en processen
 • Kennis van de procedures / richtlijnen / wettelijke eisen / hulpmiddelen voor het ontvangen, opslaan (opslagcondities), het orderverzamelen, het verzamelen, bewerken, verzendklaar maken, laden en vervoeren van goederen
 • Kennis van de administratieve procedures van de retailer / groothandel
 • Kennis van voorraadbeheer en goederen- / artikelencodering
 • Kennis van verpakkingstechnieken en -materialen
 • Kennis van de magazijnindeling en / of magazijnlay-out / orderverzamelroutes en verkeersregels
 • Kennis van value-added logistics
 • Kennis van de omgang met en de mogelijkheden van de plannings -en management informatiesystemen van de retailer / groothandel
 • Kennis van de voor de retailer / groothandel relevante branchewetgeving
 • Kennis van de wet- en regelgeving betreffende de opslag en het vervoer van (speciale) goederen en gevaarlijke stoffen en de combinatie van goederen
 • Kennis van de distributiesystemen van de retailer / groothandel
 • Kennis van transportmodaliteiten (en synchromodaliteit) en routeplanning
 • Basiskennis van (inter)nationale wet- en regelgeving (o.a. EU-douanewetgeving)
 • Kennis van vervoerscontracten en -condities
 • Kennis van goederen- en transportverzekeringen
 • Kennis van het gebruik en het onderhoud van de (technische en digitale) hulp- en (interne) transportmiddelen
 • Kennis van klantenservice / klachtenbeleid
 • Kennis van leiderschapsstijlen en begeleidingsmethodieken
 • Kennis van de omgang met andere culturen
 • Kan de personeelsbehoefte bepalen en een personeelsbezettingsplan maken
 • Kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten
 • Kan gesprekken voeren en teksten lezen / schrijven in het Engels en in een andere moderne vreemde taal
 • Kan de aanwezige interne transportmiddelen bedienen en heeft daarvoor de benodigde certificaten

Afbreukrisico

Als de logistiek teamleider deze rol niet goed vervult leidt dit tot stagnatie in de goederenontvangst, het magazijn, en / of de distributie. Daardoor worden de doelstellingen van de retailer / groothandel op het gebied van productiviteit, rendement en kwaliteit niet behaald en dit kan leiden tot hogere kosten / ontevreden klanten / imagoschade.