Update cookies preferences Menu

Logistiek teamleider in de rol van financieel beheerder

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor het bewaken van en rapporteren over de gestelde (kosten)doelen van zijn team

De logistiek teamleider neemt de (financiële) plannen van de organisatie door en stelt vast wat de doelstellingen / consequenties zijn voor zijn team, dit in overleg met zijn leidinggevende. Hij doet voorstellen aan zijn leidinggevende voor het afdelingsbudget.

Hij monitort regelmatig de prestaties van zijn team (zo effectief en zo efficiënt mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden) en zorgt voor een up to date managementinformatie.  Hij houdt de (personele) kosten in de gaten en neemt maatregelen of doet voorstellen om het rendement te verbeteren. Zo nodig vraagt hij offertes aan (voor inhuur van personeel en aanschaf / huur / onderhoud van materieel en materialen) en plaatst na afstemming met zijn leidinggevende een bestelling.

Competenties

Financieel handelen

 • Schat de kosten in van de geplande activiteiten / inkopen en handelt sterk kostenbewust
 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen
 • Toont inzicht in de gevolgen van prijsstellingen en veranderingen
 • Stelt kritische vragen tijdens controle van de cijfers en / of het doornemen van jaarplannen

Analyseren

 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken, situaties en data systematisch
 • Trekt conclusies door logisch redeneren
 • Gaat actief op zoek naar nieuwe informatie en beoordeelt gevonden informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid

Normen stellen

 • Stuurt op realistische/haalbare prestatie-indicatoren van eigen werk of dat van medewerkers
 • Zoekt continu naar kwaliteitsverbetering van bedrijfsprocessen en werkwijzen

Samenwerken

 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken
 • Toont zich gedisciplineerd

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de administratieve procedures in de logistiek
 • Kennis van financieel management binnen de logistiek
 • Kennis van offertes, inkoopcontracten en (onderhouds)contracten
 • Kennis van de opbouw van opslag- en transporttarieven
 • Kennis van prestatie-indicatoren van het logistieke proces en de mogelijkheden voor kostenreductie
 • Kennis van de omgang met en de mogelijkheden van de plannings -en management informatiesystemen van de retailer / groothandel
 • Kan relevante berekeningen uitvoeren in verband met het opstellen van budgetten

Afbreukrisico

Als de logistiek teamleider deze rol niet goed vervult kan dit onder andere leiden tot te hoge kosten / onvoldoende middelen / een niet up-to-date financiële administratie / ingrijpen van het management.