Update cookies preferences Menu

Logistiek manager in de rol van verandermanager

De projectmanager is verantwoordelijk voor het bijdragen aan  het ontwikkelen, implementeren en evalueren van veranderingsprocessen binnen de logistieke afdelingen

De logistiek manager doet voorstellen voor projecten om de werkwijze en processen in de klantorderverwerking, productieplanning, magazijnbeheer, dienstverlening, distributie en / of supply chain te verbeteren / optimaliseren.

Als projectmanager stelt hij, al dan niet in samenwerking met de logistieke experts van de retailer / groothandel, een projectplan op legt deze ter goedkeuring voor aan zijn opdrachtgever (leidinggevende / directie). Na akkoord regelt hij dat de benodigde randvoorwaarden / teamleden voor de uitvoering van het project beschikbaar zijn. Hij geeft leiding aan de uitvoering, werkt zelf mee en bewaakt de voortgang van het project. Hij houdt de risico’s, deadlines en kosten in de gaten, ondersteunt de teamleden bij knelpunten / problemen in de uitvoering, stelt de plannen bij en / of schakelt andere partijen / de opdrachtgever in. Hij informeert en managet de verwachtingen van de opdrachtgever en andere betrokkenen en stelt (tussen)rapportages op. Hij plant activiteiten voor de implementatie en borging van de veranderingen door middel van informatie / opleidingen / coaching en dergelijke.

Na afloop van het project evalueert hij het project(plan) en bespreekt deze met zijn projectteam en opdrachtgever.

De logistiek manager kan ook worden ingezet als projectteamlid van (grotere) projecten die worden geleid door de logistieke experts van de retailer / groothandel. Dan werkt hij mee aan bovenstaande activiteiten en / of geeft leiding aan een deel van het project.

Competenties

Innoveren

 • Vindt nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor (nieuwe) vraagstukken
 • Realiseert / initieert op creatieve wijze vernieuwingen en benut daarbij (nieuwe) technologische mogelijkheden / capaciteiten en ideeën uit het team

Financieel handelen

 • Schat de kosten in van de geplande activiteiten en handelt sterk kostenbewust
 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen
 • Plant, neemt en evalueert regelmatig financiële beslissingen

Leidinggeven

 • Stelt doelen en prioriteiten en maakt duidelijke (resultaat)afspraken
 • Inspireert en motiveert medewerkers om mee te denken en te doen
 • Toont vertrouwen in medewerkers bij het delegeren van taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden
 • Maakt goed gebruik van de aanwezige kwaliteiten van medewerkers
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten
 • Straalt passie en betrokkenheid uit, vervult een voorbeeldfunctie
 • Past stijl en methode van leidinggeven aan de betrokken medewerker(s) en situatie aan

Netwerken

 • Gaat gemakkelijk om met contacten op verschillende niveaus
 • Deelt kennis, ideeën en informatie met anderen
 • Benut het formele en informele netwerk om zaken voor elkaar te krijgen

Schriftelijk communiceren

 • Geeft informatie duidelijk weer in een correct geschreven document met een heldere opzet en structuur
 • Is alert op het voorkomen van misinterpretaties van schriftelijke boodschappen

Doorzetten

 • Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of weerstand
 • Is geduldig en gericht op het bereiken van de (lange termijn) doelstellingen

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van logistieke concepten en de besturing van logistieke processen
 • Kennis van de administratieve procedures in de logistiek
 • Kennis van (de organisatie van) de interne en externe supply chain
 • Kennis van de procedures / richtlijnen / wettelijke eisen / hulpmiddelen voor het ontvangen, opslaan (opslagcondities), het orderverzamelen, het verzamelen, bewerken, verzendklaar maken, laden en vervoeren van goederen
 • Kennis van de omgang met en de mogelijkheden van de plannings -en management informatiesystemen van de retailer / groothandel
 • Kennis van de visie, formule / waardecreatie van de retailer / groothandel Kennis van de organisatiestructuur en de bedrijfsvoorschriften
 • Kennis van de voor de retailer / groothandel relevante branchewetgeving
 • Kennis van vergadertechnieken / organiseren van werkoverleg
 • Kennis van projectmanagement / het opstellen van projectplannen
 • Kennis van lean concepten
 • Kennis van prestatie-indicatoren van het logistieke proces en de mogelijkheden voor kostenreductie
 • Kan (big) data analyseren
 • Kan adviseren
 • Kan relevante berekeningen uitvoeren in verband met het opstellen van budgetten en projectplannen
 • Kan gesprekken voeren en teksten lezen / schrijven in het Engels en in een andere moderne vreemde taal

Afbreukrisico

Als de logistiek manager deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot te weinig resultaat van het project / onvoldoende innovatieve kracht van de logistieke afdelingen en daardoor een verhoogd risico op inefficiënte / ineffectieve logistieke processen / het niet benutten van (technologische) kansen en ontwikkelingen.