Update cookies preferences Menu

Logistiek manager in de rol van veiligheidsmanager

De veiligheidsmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid op het gebied van veiligheid, arbo, milieu en kwaliteit binnen de logistieke afdelingen

De logistiek manager stuurt zijn managementteam aan op het naleven van de regels op het gebied van veiligheid, arbo, milieu en kwaliteit en neemt waar nodig corrigerende en preventieve maatregelen. Hij voert regelmatig (audit / kwaliteits-) controles uit en bepaalt in overleg met zijn managementteam waarop (extra) inspanning noodzakelijk is.

Hij blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen / regelgeving en zorgt ervoor dat werkinstructies en (veiligheids)maatregelen up-to-date blijven. Hij organiseert opleidingen voor het personeel. Hij werkt samen met interne en externe experts (zoals een KAM coördinator, Arbo commissie en technische specialisten).

Wanneer er een incident is bij de werkzaamheden waarschuwt hij de interne / externe experts / zijn leidinggevende. Hij neemt maatregelen om verdere schade of gevaar voor anderen te voorkomen. Hij rapporteert na afloop over het incident.

Competenties

Leidinggeven

 • Geeft heldere instructies
 • Stelt doelen en prioriteiten en maakt duidelijke (resultaat)afspraken
 • Spreekt medewerkers aan en durft autoriteit te tonen
 • Checkt of de werkwijze en / of resultaten behaald worden en onderneemt zo nodig actie
 • Straalt passie en betrokkenheid uit, vervult een voorbeeldfunctie

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

Expertise inzetten

 • Deelt kennis en expertise met klanten / medewerkers / collega’s

Normen stellen

 • Stelt eisen waaraan de kwaliteit van producten, diensten en processen moet voldoen
 • Is gericht op het bereiken van resultaten en het voorkomen van fouten
 • Zoekt continu naar kwaliteitsverbetering van bedrijfsprocessen en werkwijzen
 • Stelt nieuwe procedures op, past procedures aan en/of verbetert procedures

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Flexibel handelen

 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties
 • Toont zelfvertrouwen in onzekere en onduidelijke situaties

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van het beleid en de voorschriften ten aanzien van veiligheid, vitaliteit, welzijn, hygiëne en milieu
 • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid (MVO) en de keuzes van de retailer / groothandel
 • Kennis van het kwaliteitsbeleid, kwaliteitssystemen en -normen van de retailer / groothandel
 • Kennis van de voor de retailer / groothandel relevante branchewetgeving
 • Kennis van de wet- en regelgeving betreffende de opslag en het vervoer van (speciale) goederen en gevaarlijke stoffen en de combinatie van goederen
 • Kennis van het beveiligingsplan, de (brand)preventieve maatregelen en de procedures bij incidenten / calamiteiten
 • Kennis van het uitvoeren van een RIE
 • Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Kan beleid en actiepunten ten aanzien van veiligheid, vitaliteit, welzijn, hygiëne en milieu formuleren

Afbreukrisico

Als de logistiek manager deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onveilig werken en onveilige en ongewenste situaties / incidenten met schadelijke gevolgen voor de medewerkers, het milieu en de organisatie (derving / imagoschade).