Update cookies preferences Menu

Logistiek manager in de rol van personeelsmanager

De personeelsmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid van de logistieke afdelingen, voldoende personeelsbezetting en de professionele ontwikkeling van medewerkers

De manager houdt de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte en de (gevarieerde) samenstelling van zijn (management)team in de gaten en werft en selecteert in samenwerking met HR medewerkers voor een blijvende optimale bezetting. Hij organiseert inwerkprogramma’s.

Hij coacht, begeleidt en motiveert zijn medewerkers en nodigt ze uit om mee te denken en hun ideeën in te brengen tijdens het (werk)overleg. Hij voert formele gesprekken met zijn managementteamleden. Hij begeleidt hen bij ziekte en verzuim en stimuleert doorstroom, opleiding en ontwikkeling. Hij maakt waar nodig / mogelijk gebruik van de diensten, instrumenten en procedures van HR en overlegt regelmatig met de HR adviseur.

Hij houdt de vitaliteit en betrokkenheid van zijn medewerkers in het oog en let op de (goede) samenwerking binnen het team. Hij neemt waar nodig actie, organiseert (teambuilding)activiteiten en bemiddelt bij conflicten tussen medewerkers. Hij begeleidt het managementteam bij het aansturen van de medewerkers.

Hij houdt toezicht op het bijhouden van relevante personeelsgegevens, controleert of er afwijkingen zijn en neemt actie zodat deze inzichtelijk en op orde zijn.

Competenties

Leidinggeven

 • Geeft medewerkers ontwikkelingsgerichte feedback en past zijn begeleiding daarop aan
 • Stimuleert medewerkers om als team te werken en elkaar te ondersteunen
 • Past stijl en methode van leidinggeven aan de betrokken medewerker(s) en situatie aan

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee
 • Heeft een goed beeld van de kwaliteiten van het team en schakelt zo nodig complementaire deskundigheid in
 • Bemiddelt bij problemen in de samenwerking

Besluiten nemen

 • Durft besluiten te nemen, neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten en draagt de consequenties
 • Initieert activiteiten

Omgevingsbewust handelen

 • Gaat integer om met de informatie die de medewerker / ander verstrekt
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens
 • Behandelt medewerkers rechtvaardig

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van wet- en regelgeving die voor een werkgever gelden (o.a. cao / AVR afspraken, wettelijk geregelde medezeggenschap, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuimbeleid)
 • Kennis van arbeidsovereenkomsten
 • Kennis van de organisatiestructuur en de bedrijfsvoorschriften
 • Kennis van werving- en selectiemethoden
 • Kennis van beoordelings- en functioneringssystematiek
 • Kennis van procedures ten aanzien van in-, door- en uitstroom van medewerkers
 • Kennis van conflicthantering
 • Kennis van de inhoud van formele gesprekken
 • Kennis van gangbare computersystemen en (software)pakketten
 • Kennis van vergadertechnieken / organiseren van werkoverleg
 • Kennis van leiderschapsstijlen en begeleidingsmethodieken
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Kennis van de personeelsinstrumenten van de retailer / groothandel
 • Kennis van personeelsadministratie / het aanleveren van gegevens voor de salarisadministratie
 • Kan adviseren
 • Kan een opleidingsplan beoordelen / opstellen

Afbreukrisico

Als de logistiek manager deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende / niet goed ingewerkte of ongemotiveerde medewerkers met het risico dat zij een negatieve invloed hebben op de organisatie / op onvoldoende afstemming en daarmee het niet behalen van de doelstellingen.