Update cookies preferences Menu

Logistiek manager in de rol van financieel manager

De financieel manager is verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde (kosten)doelen van de logistieke afdelingen

De logistiek manager neemt de (financiële) plannen van de organisatie door en stelt vast wat de doelstellingen en de consequenties zijn voor de logistieke afdelingen onder zijn beheer. Hij is betrokken bij het vaststellen van de jaarbudgetten voor de logistieke afdelingen en doet voorstellen voor investeringen / verbeteringen. Hij informeert zijn managementteam over de vastgestelde budgetten.

Hij controleert regelmatig (maandelijks) de stand van zaken ten aanzien van productiviteit en kosten, analyseert de afwijkingen ten aanzien van de vastgestelde budgetten en stelt vast waarop bijgestuurd moet worden. Hij betrekt en informeert zijn managementteam hierbij.

Hij vraagt offertes aan voor het onderhoud / huur / aanschaf van middelen zoals (intern) transportmaterieel en diensten zoals bijvoorbeeld uitzendbureaus. Hij onderhandelt en sluit gunstige contracten af die passen binnen zijn budget. Hij beoordeelt de budget overschrijdende contracten en legt deze met advies voor aan zijn leidinggevende.

Hij houdt de financiële administratie / relevante bedrijfsgegevens op orde zodat deze inzichtelijk zijn voor de directie, controleert of er afwijkingen zijn en neemt actie.

Competenties

Financieel handelen

 • Schat de kosten in van de geplande activiteiten en handelt sterk kostenbewust
 • Stelt kritische vragen tijdens controle van de cijfers en het doornemen van jaarplannen
 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen
 • Toont inzicht in de gevolgen van prijsstellingen en veranderingen
 • Plant, neemt en evalueert regelmatig financiële beslissingen

Analyseren

 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken, situaties en data systematisch
 • Combineert gegevens uit verschillende (informatie)bronnen en genereert hierbij nieuwe informatie
 • Trekt conclusies door logisch redeneren

Normen stellen

 • Stuurt op realistische / haalbare prestatie-indicatoren van eigen werk en dat van medewerkers
 • Is gericht op het bereiken van resultaten en het voorkomen van fouten
 • Zoekt continu naar kwaliteitsverbetering van bedrijfsprocessen en werkwijze

Beïnvloeden

 • Communiceert overtuigend in gesprekken, discussies en / of onderhandelingen
 • Heeft oog voor de belangen van betrokken partijen en streeft naar een gedragen uitkomst

Schriftelijk communiceren

 • Geeft informatie duidelijk / nauwkeurig weer

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van budgetvormen en budgettechnieken
 • Kennis van de administratieve procedures in de logistiek
 • Kennis van financieel management binnen de logistiek
 • Kennis van de onderdelen van een financieel jaarplan
 • Kennis van offertes, inkoopcontracten en (onderhouds)contracten
 • Kennis van de opbouw van opslag- en transporttarieven
 • Kennis van prestatie-indicatoren van het logistieke proces en de mogelijkheden voor kostenreductie
 • Kennis van inkoop-, verkoop-, distributie en betaalsystemen van de retailer / groothandel
 • Kennis van de omgang met en de mogelijkheden van de plannings -en management informatiesystemen van de retailer / groothandel
 • Kan financiële kengetallen interpreteren
 • Kan relevante berekeningen uitvoeren in verband met het opstellen van budgetten en het interpreteren van offertes

Afbreukrisico

Als de logistiek manager deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende zicht / sturing op de financiële stand van zaken van de logistieke afdelingen en daarmee kans op het niet behalen van de doelstellingen / te hoge kosten / financiële problemen.