Update cookies preferences Menu

Keukenmonteur in de rol van maatopnemer

De maatopnemer is verantwoordelijk voor het inmeten van de keuken in gebouwen/woningen en het vaststellen welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden ter voorbereiding van de keukenmontage.

De keukenmonteur neemt de opdracht (verkoopdossier, keukentekening, bouwtekening, planning) door voor het inmeten van de keuken bij de klant. Hij interpreteert de informatie en stelt vast hoe hij de werkzaamheden op locatie gaat uitvoeren en waarmee hij rekening moet houden. Indien nodig vraagt hij zijn leidinggevende/serviceafdeling om uitleg en/of aanvullende informatie. Hij organiseert de eventuele hulp die hij nodig heeft om in te meten. Hij verzamelt de benodigde materialen, meetgereedschappen en hulpmiddelen en begeeft zich naar de locatie van de klant.

Op locatie neemt hij zijn werkwijze door met de klant en beantwoordt hij de vragen van de klant. Hij controleert of zijn gegevens overeenstemmen met wat hij aantreft en controleert of er mogelijke technische belemmeringen zijn voor plaatsing van de keuken en welke voorbereidende werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd voordat de keuken gemonteerd kan worden. Hij beoordeelt daarbij de staat van de wanden, vloeren, betimmeringen en/of plafonds. Ook let hij op eventuele scheuren, vocht, viezigheid, oneffenheden en aansluitingen en afvoeren voor water en elektriciteit. Hij noteert zijn bevindingen.

Hij stelt de werkvolgorde voor het inmeten van de ruimte vast en bespreekt deze met de klant/collega. Vervolgens neemt hij, al dan niet in samenwerking met een collega, de maten op en noteert deze. Indien nodig maakt hij mallen en maakt hij schetsen of foto’s, bijvoorbeeld van aanwezige obstakels. Hij werkt bij het inmeten conform de bedrijfs-, Arbo-, milieu-, veiligheids- en kwaliteitsregels en laat de ruimte netjes en opgeruimd achter.

Hij communiceert zijn bevindingen schriftelijk met de interne organisatie zodat de benodigdheden besteld en (herstel)werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Competenties

Klantgericht handelen

 • Benadert klanten op proactieve wijze
 • Geeft een hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen
 • Stelt zijn communicatiestijl af op klanten vanuit diverse culturen en/of achtergrond

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en / of problemen op te lossen
 • Deelt kennis en expertise met collega’s/klanten
 • Is gedreven om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Gaat integer om met de informatie die de klant verstrekt
 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en de gemaakte afspraken
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Toont zich gedisciplineerd

Schriftelijk communiceren

 • Geeft informatie duidelijk / nauwkeurig weer in een correct geschreven document met een heldere opzet en structuur
 • Is alert op het voorkomen van misinterpretaties van schriftelijke boodschappen

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de keukenelementen en -apparatuur van de organisatie en de vaktechnische en leveranciersrichtlijnen
 • Globale kennis van de markt, doelgroep(en), marketing en dienstverlening van de organisatie
 • Kennis van gangbare (bedrijfs)procedures en relevante wet- en regelgeving in de keukenbranche
 • Kennis van het kwaliteitssysteem en de kwaliteitseisen van de eigen organisatie
 • Globale kennis van ontwikkelingen in het vakgebied (o.a. duurzaamheid zoals hergebruik materialen, duurzame materialen, energiebesparing) en nieuwe producten en toepassingen in de keukenbranche
 • Kennis van inmeettechnieken en mallen
 • Kennis van de machines, gereedschappen en hulpmiddelen voor het inmeten
 • Kennis van gas-, licht- en watervoorzieningen in keukenruimtes
 • Kennis van bestek en bestektekeningen
 • Kan afmetingen, oppervlaktes en inhouden meten en berekenen
 • Kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan keukentekeningen, montagevoorschriften, leveranciersdocumentatie en handleidingen lezen en gebruiken
 • Kan werken met binnen de keukenbranche gangbare computersystemen, (software)pakketten en communicatiemiddelen
 • Kan voorgeschreven omgangsvormen met klanten hanteren
 • Kan omgaan met hulpmiddelen en (meet)apparatuur
 • Kan schetsen
 • Kan inmeetgegevens lezen en analyseren
 • Kan werkorganisatievaardigheden (tijd indelen, project bewaken, planmatig werken) toepassen

Afbreukrisico

Als de keukenmonteur deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot een verkeerde maatopname/bestelling (en inschatting van het benodigde werk en benodigdheden) en als gevolg daarvan extra kosten, ontevreden klanten en/of imagoschade.