Update cookies preferences Menu

Junior accountmanager in de rol van vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het vinden en realiseren van nieuwe klanten / marges conform de gestelde verkooptargets

De junior accountmanager gaat op basis van het marktbewerkingsplan aan de slag met het verkrijgen en leggen van contacten met potentiële klanten. Hij breidt zijn netwerk uit en benut dit netwerk voor leads, bemant beurzen en onderzoekt reacties van potentiële klanten op sociale media uitingen van de organisatie. Ook krijgt hij leads van onder andere de binnendienst en andere collega’s.

Hij oriënteert zich op de potentiële klanten. Hij verzamelt klantgegevens (bijvoorbeeld visie, strategie, inkoopbeleid, organisatieprocessen en -cultuur, DMU’s). Op basis van deze informatie bepaalt hij, al dan niet in overleg met zijn leidinggevende / het salesteam, de wijze van klantbenadering en wie hij moet benaderen, de doelstellingen van het gesprek en / of het mogelijke aanbod / adviezen.

Hij benadert de potentiële klant via passende communicatie- en verkoopkanalen voor een contactmoment. Tijdens het contactmoment stelt hij vragen over de situatie / wensen van de klant en presenteert hij de organisatie en de producten / diensten. Hij kwalificeert de klant en inventariseert of een vervolggesprek / -actie perspectief biedt. Indien dit het geval is, overtuigt hij de potentiële klant van het belang van een vervolggesprek /-actie. Hij registreert de gegevens uit het klantcontact in het CRM.

Hij voert vervolgens een advies- en / of verkoopgesprek met de potentiële klant. Hij stelt vragen, signaleert behoeften en ziet kansen, geeft adviezen en overtuigt de klant van het belang van een vervolgactie, bezoek of aankoop.

Hij zorgt, in nauwe samenwerking met de binnendienst, voor de follow-up van de afspraken met de klant, bijvoorbeeld het versturen van (product)informatie en / of samples, het doen van een aanbod met prijsberekening en / of het opstellen en versturen van een offerte. Voor het aanbod / de offerte controleert hij de beschikbaarheid (en doorlooptijd) van producten / diensten. Voor de offerte voert hij calculaties uit, licht hij het aanbod toe, zorgt hij ervoor dat de vraag van de klant wordt beantwoord en neemt hij de voorgeschreven prijs-, leverings- en betalingsvoorwaarden op. Hij legt complexe offertes voor aan zijn leidinggevende / het salesteam / financieel manager en bespreekt de onderhandelingsruimte.

Hij bewaakt de geldigheidstermijn van het aanbod / de offerte en houdt contact met de klant. Indien nodig onderhandelt hij, binnen de door de organisatie vastgestelde marges, om een akkoord te krijgen. Na instemming van de klant stelt hij (of de binnendienst) een orderbevestiging op en laat deze door de binnendienst verwerken in het systeem (ERP). Hij volgt de afhandeling van het ordertraject, neemt bij (dreigende) problemen / storingen contact op met de klant voor het bespreken van de oplossing. Hij administreert alle contactmomenten en vervolgacties in het digitale systeem (CRM). Bij afronding van het ordertraject evalueert hij het traject met de klant en maakt afspraken voor een vervolgcontact.

Ook neemt hij meldingen van klachten aan en stelt vragen om de oorzaak van de klacht te achterhalen. Hij zorgt er (samen met de binnendienst voor) dat de melding binnen een bepaalde tijdspanne wordt afgehandeld. Wanneer nodig wint hij advies in bij zijn leidinggevende / het salesteam en / of stemt hij af met collega’s van andere afdelingen (logistiek, technische dienst etc.) om een gerichte oplossing aan te kunnen bieden. Hij houdt hierbij steeds oog voor het behoud van de goede relatie met de klant. Hij gaat na of de klacht inderdaad naar tevredenheid is afgehandeld.

Competenties

Beïnvloeden

 • Probeert anderen te overtuigen en probeert instemming te verkrijgen door de juiste argumenten en methoden in te zetten
 • Communiceert overtuigend in gesprekken, discussies en / of onderhandelingen
 • Heeft oog voor de belangen van betrokken partijen en streeft naar een gedragen uitkomst
 • Past zijn communicatiestijl aan op de gesprekspartner
 • Presenteert zich als betrouwbare en deskundige gesprekspartner

Klantgericht handelen

 • Toont een sterk inlevingsvermogen in de klant
 • Onderzoekt de wensen en behoeften van de klant
 • Benadert klanten op proactieve wijze
 • Geeft een hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen
 • Stelt zijn communicatiestijl af op klanten vanuit diverse culturen en / of achtergronden

Netwerken

 • Legt contact met mensen van binnen en buiten de organisatie om zijn netwerk uit te breiden
 • Weet goed (online en offline) contact te onderhouden met zijn netwerk
 • Gaat gemakkelijk om met contacten op verschillende niveaus
 • Deelt kennis, ideeën en informatie met anderen
 • Benut het formele en informele netwerk om zaken voor elkaar te krijgen
 • Bouwt relaties op in verschillende contexten die van belang zijn voor de organisatie

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en / of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties
 • Toont zelfvertrouwen in onzekere en onduidelijke situaties

Doorzetten

 • Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of weerstand
 • Blijft geloof houden in een positief resultaat ondanks onzekerheden en tijdelijke tegenvallers
 • Is geduldig en gericht op het bereiken van de (lange termijn) doelstellingen
 • Toont zich veerkrachtig (ook bij kritiek) en komt op een respectvolle manier op voor zichzelf / de organisatie

Besluiten nemen

 • Weegt risico’s af bij het nemen van besluiten
 • Neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten en draagt de consequenties
 • Initieert activiteiten
 • Neemt besluiten buiten de kaders van de organisatie

Benodigde kennis en vaardigheden

 • kennis van de visie, formule / waardecreatie en organisatiestructuur van de organisatie
 • kennis van het (on- en offline) assortiment, diensten, bijbehorende services (zoals verzekeringen) en het prijsbeleid van de organisatie
 • kennis van de algemene verkoopvoorwaarden en rechten / plichten van klanten / organisatie
 • kennis van de (e-commerce) marketing- en communicatie-activiteiten van de organisatie
 • kennis van organisatieprocedures (gedragscode) voor klantbenadering en strategie
 • kennis van informatie-, communicatie- en verkoopkanalen van de organisatie
 • kennis van de fasen van een verkoopgesprek en koopgedrag bevorderende factoren
 • kennis van de organisatie-eisen ten aanzien van offertes, contracten en facturen
 • kennis van de distributievormen en betaalsystemen van de organisatie
 • kennis van het klachtenbeleid van de organisatie
 • kennis van de procedures op het gebied van privacy / dataverwerking
 • kennis van de omgang met andere culturen
 • kennis van de organisatierichtlijnen voor het gebruik van sociale media
 • kan gespreksstructuren en -technieken toepassen
 • kan verkooptechnieken en -argumenten toepassen en inspelen op koop- en weerstandssignalen
 • kan informatie presenteren / overdragen
 • kan commerciële calculaties uitvoeren
 • kan vlot werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, sociale media etc.)
 • kan gesprekken voeren, berichten en offertes / contracten opstellen en klant-, product- en / of marktinformatie lezen, ook in het Engels en in een andere moderne vreemde taal
 • kan klachten afhandelen en omgaan met (potentiële) conflictsituaties

Afbreukrisico

Als de junior accountmanager deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot het niet behalen van de verkooptargets en onvoldoende omzet / marge.