Update cookies preferences Menu

Interieurvakman – woningstofferen in de rol van vakman vloeren

De vakman vloeren is verantwoordelijk voor het leggen van (elastische en / of zachte) vloerbedekking en geprefabriceerde vloerdelen zoals pvc en kliklaminaat en -pvc, inclusief het stofferen van dichte trappen en het plaatsen en / of gereedmaken van de ondervloer

De interieurvakman – woningstofferen verzamelt naar aanleiding van de werkbon (opdracht en tekening) de benodigde materialen, apparatuur en gereedschappen om het werk bij de klant te kunnen uitvoeren. Hij voert een standaardcontrole uit op de verzamelde materialen (is een controle op onder andere kleur(code), materiaalstructuur, weeffouten, vleug en dessin), apparatuur en gereedschappen om er zeker van te zijn dat hij de juiste materialen, apparatuur en gereedschappen ter beschikking heeft. Hij laadt deze, al dan niet samen met collega’s, in de wagen.

Op locatie beoordeelt en controleert hij het vloerdeel / de vloerdelen waarop vloerbedekking gelegd moet worden en bepaalt hij waarmee hij zijn werkzaamheden gaat beginnen. Eventuele afwijkingen van de afspraken op de  werkbon en / of de situatie en de eventuele gevolgen daarvan bespreekt hij met de (project) verantwoordelijke collega die de contactpersoon is van de klant of met een ervaren collega. Hij informeert de klant hierover.

Hij brengt het benodigde materiaal, apparatuur en gereedschap naar een (voorgeschreven) verzamelplek en verwijdert verpakkingsmateriaal. Hij voert indien nodig voorbewerkingen uit aan de vloer / ondergrond, bijvoorbeeld door de oude vloerbedekking te verwijderen, de vloer schoon (stofvrij, vetvrij) te maken, de ondervloer te egaliseren, isolatiemateriaal aan te brengen en / of ondertapijt / tussenvloeren te leggen.

Hij brengt de vloerbedekking aan en voert daarvoor meet-, teken-, snij- en lijmbewerkingen uit. Hij werkt alles netjes (decoratief) af. Hij werkt hierbij conform de bedrijfs-, Arbo-, milieu-, veiligheids- en kwaliteitsregels en conform de planning van de werkbon.

Hij verwijdert het (snij)afval, maakt indien nodig de vloer en de gebruikte materialen, apparatuur en gereedschappen schoon en ruimt op zodat de klant de vloer (direct) kan gebruiken. Alvorens bij de klant te melden dat de vloerbedekking gelegd is, beoordeelt en controleert hij of aan de opdracht op de werkbon is voldaan en of de werkuitvoering van het beoogde niveau is.

Hij licht hij de werkzaamheden toe aan de klant en informeert de klant desgewenst over het schoonhouden en onderhouden van de vloer. Hij verifieert  de klanttevredenheid en vraagt de klant om de werkbon te ondertekenen. Hij beantwoordt vragen van de klant en handelt eventuele klachten af. Bij vragen / klachten  die hij niet kan beantwoorden / afhandelen informeert hij zijn (project)verantwoordelijke collega die de contactpersoon is van de klant. Hij neemt op passende wijze afscheid van de klant.

Hij rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden en de afwijkingen in werkwijze, resultaat en materialen / apparatuur / gereedschappen. Hij voert afval gescheiden af.

Competenties

Technologie inzetten

 • Kiest welke (moderne) middelen en materialen in te zetten
 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en / of problemen op te lossen
 • Deelt kennis en expertise met klanten
 • Is gedreven om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen

Klantgericht handelen

 • Straalt vriendelijkheid, behulpzaamheid en gastvrijheid uit in het contact met klanten
 • Geeft een hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en de gemaakte afspraken
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Toont zich gedisciplineerd
 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Gaat integer om met de informatie die de klant / medewerker / ander verstrekt
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en / of mensen

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Basiskennis van de combinatie van doelgroepen en de producten / dienstverlening van de organisatie
 • Basiskennis van eigenschappen, toepassingen en onderhoudsvoorschriften van materialen, gereedschappen en apparatuur binnen de woningstoffering
 • Basiskennis van gangbare (bedrijfs)procedures en relevante wet- en regelgeving in de woon- en interieurbranche
 • Basiskennis van ontwikkelingen in het vakgebied (o.a. duurzaamheid) en nieuwe producten en toepassingen in de woon- en interieurbranche
 • Kennis met betrekking tot het informeren van klanten / opdrachtgevers
 • Kennis van bedrijfsprocedures omtrent afhandeling van de opdracht (administratie en klachten)
 • Kennis van de eisen waaraan de werkruimte / vloer / vloerdelen moeten voldoen in relatie tot het soort vloerbedekking
 • Kennis van verschillende soorten (en eigenschappen van) vloeren, ondervloeren, lijmen en bevestigingsmaterialen
 • Kennis van eigenschappen en toepassingen van reinigings- en onderhoudsmaterialen
 • Kan werktekeningen van eenvoudige ruimtes en dichte trappen lezen, begrijpen en gebruiken
 • Kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan ergonomisch verantwoord werken en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
 • Kan basismethoden en -technieken toepassen voor het op maat maken en / of klaarmaken en aanbrengen van ondervloeren en vloeren
 • Kan basismethoden en -technieken toepassen voor het snijden, passend maken, aftekenen en afwerken van zachte en elastische vloerbedekking
 • Kan instructies, productspecificaties en informatieve teksten lezen
 • Kan omgaan met veelvoorkomende software- / ICT-programma’s
 • Kan voorgeschreven omgangsvormen met klanten / opdrachtgevers hanteren

Afbreuk

Als de interieurvakman – woningstofferen deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot ontevreden en daarmee het verliezen van klanten / imagoschade / extra kosten.