Update cookies preferences Menu

Foodservice specialist in de rol van operationeel beheerder

De operationeel beheerder is verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van de operationele werkzaamheden

De foodservice specialist neemt de roosters voor de ontvangst, het uitpakken, het opslaan en het assembleren van producten en het verzamelen en inpakken van producten voor online bestellingen door en past ze waar nodig aan (eventueel in overleg met zijn leidinggevende). Hij delegeert en controleert de werkzaamheden, geeft instructies en houdt daarbij toezicht op de naleving van de procedures (bijvoorbeeld kwalitatieve en kwantitatieve controle van de producten en voorschriften op het gebied van Arbo, veiligheid en milieu) en werkt zelf ook mee. Hij handelt afwijkingen (administratief / digitaal) af en schakelt bij grote afwijkingen zijn leidinggevende in.

Ook let hij op het op peil blijven van de voorraad, hij bereidt de bestellingen voor aanvulling van de voorraad voor. Daarnaast controleert hij of de winkelpresentatie voldoet aan de gestelde criteria. Hij coördineert en vult de dagverse presentatie aan en houdt daarbij rekening met specifieke vers-aspecten zoals houdbaarheid, hygiëne en kruisbesmetting. Hij controleert de temperatuur en hygiëne van de (opslag)ruimtes. Wanneer van toepassing staat hij de ambtenaren van de Voedsel- en Warenautoriteit te woord.

Hij coördineert en verricht eenvoudig onderhoud aan keukenmaterieel, inventaris en apparatuur. Hij controleert het keukenmaterieel op het vóórkomen van bijzonderheden, mankementen of slijtage. Hij noteert eventuele gebreken, lost kleine problemen zelf op en meldt grote / ernstige gebreken bij zijn leidinggevende. Hij delegeert en werkt mee aan opruim- en schoonmaakwerkzaamheden, die uitgevoerd worden aan de hand van checklists.

Aan het eind van zijn dienst sluit hij het afrekensysteem af, verwerkt geld en waardepapieren, administreert dit en transporteert de geldlade naar de daarvoor bestemde plaats.

Competenties
Leidinggeven 

 • Stelt doelen en prioriteiten en maakt duidelijke (resultaat)afspraken
 • Geeft heldere instructies
 • Checkt of de werkwijze en / of resultaten behaald worden en onderneemt zo nodig actie
 • Delegeert taken, verantwoordelijkheden en / of bevoegdheden aan anderen
 • Informeert en begeleidt medewerkers
 • Straalt passie en betrokkenheid uit, vervult een voorbeeldfunctie

Omgevingsbewust handelen  

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens
 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

Organiseren van werk       

 • Stelt strategische en realistische doelen op voor de lange termijn, middellange termijn en korte termijn en controleert of deze behaald worden
 • Schat de benodigde capaciteit en tijd in voor werkzaamheden
 • Regelt de benodigde mensen (kwaliteiten) en middelen
 • Lost (praktische) problemen op

Technologie inzetten 

 • Zet (digitale) technologie in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen / vraagstukken aan te pakken
 • Regelt en beheert materialen en (moderne) middelen

Doorzetten

 • Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of weerstand
 • Toont zich veerkrachtig (ook bij kritiek) en komt op een respectvolle manier op voor zichzelf / de organisatie

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en / of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties
 • Toont zelfvertrouwen in onzekere en onduidelijke situaties

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Specialistische kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment en de kenmerken van de aanwezige producten
 • Kennis van opslagcondities, houdbaarheidscriteria, productcontrole en kwaliteitsrapportage ten aanzien van de aanwezige producten
 • Kennis van voorraadbeheer en servicegraad
 • Kennis van het dervingsplan
 • Kennis van de procedures en technieken voor het ontvangen, opslaan, verzenden, assembleren en presenteren van producten
 • Kennis van de commerciële functie van winkelinterieur en -exterieur
 • Kennis van productpresentatie en het schappenplan, de indeling van de verkoopruimte en het magazijn
 • Kennis van het kwaliteits- en MVO-beleid van de organisatie
 • Kennis van afvalverwerking in de retail en het reinigingsplan
 • Kennis van het onderhoud van keukenmaterieel, inventaris en apparatuur
 • Kennis van het afrekensysteem / het voorkomen van kasverschillen
 • Kennis van de veiligheidsprocedures en (brand)preventieve maatregelen
 • Kan arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan derving / schades herkennen
 • Kan berekeningen maken met bestel- en levertijden en voorraad
 • Kan (wettelijke) richtlijnen op het gebied van bedrijfs-, levensmiddelen- en persoonlijke hygiëne, veiligheid, milieuzorg en kwaliteit en HACCP toepassen
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor werkplanning, roosters, voorraadbeheer etc.)
 • Kan persoonlijke beschermingsmiddelen controleren en gebruiken

Afbreukrisico

Als de foodservice specialist deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot producten / een winkelpresentatie / een opslag die niet voldoen aan de criteria / derving / onveilige situaties / imagoschade / boetes.