Menu

Foodservice specialist in de rol van coach

De coach is verantwoordelijk voor het begeleiden van (nieuwe) foodservice medewerkers

De foodservice specialist begeleidt (nieuwe) foodservice medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden conform de procedures en waarden van de organisatie. Hij overlegt regelmatig met de medewerkers over werkvolgorde, werkzaamheden, taakverdeling en prioriteiten. Hij geeft het goede voorbeeld qua omgang en uitvoering. Hij geeft feedback en fungeert als aanspreekpunt bij vragen en problemen. Hij verzorgt een inwerktraject voor nieuwe medewerkers en draagt bij aan de training van de foodservice medewerkers. Hij herkent de talenten en mogelijkheden van de medewerkers. Hij organiseert, in overleg met zijn leidinggevende, activiteiten voor bijvoorbeeld teambuilding.

Competenties
Leidinggeven

 • Inspireert en motiveert medewerkers om mee te denken en te doen
 • Informeert en begeleidt medewerkers
 • Stimuleert medewerkers proactief te handelen
 • Straalt passie en betrokkenheid uit, vervult een voorbeeldfunctie

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Toont de bereidheid om aan een gezamenlijk doel of resultaat te werken en toont de bereidheid om zich aan te passen
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties

Expertise inzetten

 • Deelt kennis en expertise met medewerkers / collega’s
 • Is gedreven om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen

Omgevingsbewust handelen   

 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens
 • Behandelt klanten / medewerkers rechtvaardig

Normen stellen

 • Stelt eisen waaraan de kwaliteit van producten, diensten en processen moet voldoen
 • Stuurt op realistische/haalbare prestatie-indicatoren van eigen werk of dat van medewerkers
 • Is gericht op het bereiken van resultaten en het voorkomen van fouten

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, missie en de procedures van de organisatie
 • Kennis van de producten en diensten van de organisatie
 • Kennis van begeleidingsmethoden
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Kennis van CAO afspraken
 • Kennis van de benodigde kennis en vaardigheden van de foodservice beroepen

Afbreukrisico

Als de foodservice specialist deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot niet goed ingewerkte collega’s / ongemotiveerde collega’s met het risico dat zij een negatieve invloed hebben op het team en / of overstappen naar een andere organisatie.