Update cookies preferences Menu

Filiaalmanager groot filiaal in de rol van personeelsmanager

De filiaalmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid in zijn filiaal, voldoende personeelsbezetting en de professionele ontwikkeling van medewerkers

De filiaalmanager voert in afstemming met zijn leidinggevende het personeelsbeleid binnen het filiaal. Hij stelt de personeelsplanning op en voert gesprekken met medewerkers voor een optimale bezetting van het filiaal. Hij werft nieuwe medewerkers en zorgt voor het inwerkprogramma. Hij voert formele gesprekken met medewerkers. Hij stimuleert doorstroom, opleiding en ontwikkeling van medewerkers en organiseert en draagt bij aan trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van verkoopvaardigheden.

Hij denkt na over de duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en betrokkenheid van de medewerkers en organiseert daarvoor activiteiten (o.a. voor teambuilding). Hij signaleert hoe medewerkers in hun vel zitten en welke medewerkers een extra steuntje nodig hebben of inspiratie kunnen gebruiken. Hij spreekt zijn managers aan en promoot dat zij elkaar ondersteunen en aanspreken op hun handelen. Hij bemiddelt bij conflicten tussen medewerkers (of ondersteunt zijn afdelingsmanager bij de bemiddeling). Hij ziet toe op de navolging van de Arboregeling.

Hij houdt de door de organisatie opgestelde personeelsadministratie / planning up to date.

Competenties

Leidinggeven

 • Informeert en begeleidt medewerkers
 • Stimuleert medewerkers om als team te werken en elkaar te ondersteunen
 • Geeft medewerkers ontwikkelingsgerichte feedback en past zijn begeleiding daarop aan
 • Spreekt medewerkers aan en durft autoriteit te tonen

Organiseren van werk

 • Schat de benodigde capaciteit en tijd in voor werkzaamheden
 • Regelt de benodigde mensen (kwaliteiten) en middelen
 • Lost (praktische) problemen op

Samenwerken

 • Heeft een goed beeld van de kwaliteiten van het team en schakelt zo nodig complementaire deskundigheid in
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten
 • Bemiddelt bij problemen in de samenwerking
 • Luistert goed, vast samen en vraagt door voor een goed begrip

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken binnen het team
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens

Beïnvloeden

 • Communiceert overtuigend in gesprekken, discussies en/of onderhandelingen
 • Heeft oog voor de belangen van betrokken partijen en streeft naar een gedragen uitkomst
 • Past zijn communicatiestijl aan op de gesprekspartner

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van wet- en regelgeving die voor een werkgever in de retail gelden (o.a. CAO afspraken, wettelijk geregelde medezeggenschap, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuimbeleid)
 • Kennis van werving- en selectiemethoden
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Kennis van leiderschapsstijlen en begeleidingsmethoden Kennis van de inhoud van formele gesprekken
 • Kennis van conflicthantering
 • Kennis van personeelsinstrumenten voor motivatie en beloning
 • Kennis van personeelsadministratie / het aanleveren van gegevens voor de salarisadministratie
 • Kan de personeelsbehoefte bepalen en een personeelsbezettingsplan maken
 • Kan een opleidingsplan beoordelen / opstellen
 • Kan actiepunten Arbozorg formuleren
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor personeelsplanning, financiële administratie etc.)

Afbreukrisico

Als de filiaalmanager deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende / niet goed ingewerkte medewerkers / ongemotiveerde medewerkers met het risico dat zij een negatieve invloed hebben op het team en / of overstappen naar een andere organisatie.