Update cookies preferences Menu

Filiaalmanager groot filiaal in de rol van financieel manager

De filiaalmanager is verantwoordelijk voor een optimaal resultaat en het behalen van de gestelde opbrengst-, omzet- en kostendoelen van het filiaal

De filiaalmanager draagt bij aan een optimale exploitatie van het filiaal, zodanig dat voldaan wordt aan de gestelde omzet- en kostendoelen. Hij bewaakt de (loon)kosten – in samenhang met de omzetcijfers-, controleert de administratie en signaleert ontwikkelingen en afwijkingen / problemen. Hij analyseert de productiviteitscijfers van het filiaal (met name omzetcijfers in combinatie met personele inzet) en bespreekt met zijn leidinggevende waarop bijsturing gewenst is en informeert de managers hierover.

Hij houdt de financiële administratie / relevante bedrijfsgegevens op orde zodat deze inzichtelijk zijn voor de centrale organisatie, controleert of er afwijkingen zijn en neemt actie.

Competenties

Financieel handelen

 • Schat de kosten in van de geplande activiteiten en handelt sterk kostenbewust
 • Stelt kritische vragen tijdens controle van de cijfers en het doornemen van jaarplannen
 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen
 • Toont inzicht in de gevolgen van prijsstellingen en veranderingen

Analyseren

 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken en data systematisch
 • Trekt conclusies door logisch redeneren

Normen stellen

 • Stuurt op realistische / haalbare prestatie-indicatoren van eigen werk en dat van medewerkers
 • Is gericht op het bereiken van resultaten en het voorkomen van fouten
 • Zoekt continu naar kwaliteitsverbetering van bedrijfsprocessen en werkwijze

Samenwerken

 • Levert in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Schriftelijk communiceren

 • Geeft informatie duidelijk / nauwkeurig weer

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van budgetvormen en budgettechnieken
 • Kennis van kostprijsberekening, verschillenanalyse en break-evenanalyse
 • Kennis van de onderdelen van een financieel jaarplan
 • Kennis van de inhoud van de financiële administratie
 • Kennis van wettelijke aspecten van verzekeringen en vergunningen
 • Kennis van het registreren van boekingsbescheiden (facturen en bonnen)
 • Kan financiële kengetallen interpreteren
 • Kan de veiligheidsmarge berekenen
 • Kan de servicegraad berekenen
 • Kan het schaprendement beoordelen
 • Kan de voor de retail relevante berekeningen met geld, procenten en (inhouds)maten uitvoeren
 • Kan informatie uit het managementinformatiesysteem interpreteren / bijwerken
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor personeelsplanning, financiële administratie etc.)

Afbreukrisico

Als de filiaalmanager deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende zicht op de financiële stand van zaken van het filiaal en daarmee kans op foute of te late beslissingen / financiële problemen / ingrijpen van zijn leidinggevende / centrale organisatie.