Update cookies preferences Menu

Bezorgmedewerker in de rol van logistiek medewerker

De logistiek medewerker is verantwoordelijk voor het verzamelen, inpakken, laden en zekeren van de bestelde producten.

De bezorgmedewerker verzamelt aan de hand van een (digitale) orderlijst de producten in het magazijn (distributiecentrum) en / of de winkel. Hij maakt daarbij gebruik van de aanwezige (technische, digitale) hulpmiddelen. Hij controleert of de producten en eventuele bijbehorende documenten voldoen aan de gestelde (kwantitatieve en kwalitatieve) eisen en maakt ze verzendklaar. Hij houdt zich in de winkel / het magazijn aan de geldende procedures en zorgt ervoor dat klanten zo min mogelijk last ondervinden van zijn werkzaamheden.

Hij controleert de gereedstaande producten (inclusief bijbehorende documenten) aan de hand van de orderlijst. Bij afwijkingen en / of schade onderneemt hij actie (andere producten ophalen en verzendklaar maken / rapporteren etc.). Hij laadt en zekert de producten, hulpmiddelen en / of gereedschappen in de bestelwagen en houdt daarbij rekening met de volgorde van aflevering (aan de hand van de routeplanning), de kwaliteitseisen van de producten (opdrachtgevers / verzekeraars) en de belasting / stabiliteit van de bestelwagen. Hij handelt hierbij conform de wettelijke voorschriften en (veiligheids)eisen en draagt indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen.

Na afloop van de leveringen brengt hij de retouren, afval, hulpmiddelen en / of gereedschappen terug naar het magazijn (distributiecentrum) en / of de winkel en ruimt ze op.

Hij overlegt voor de werkzaamheden met zijn collega over taakverdeling en prioriteiten en rapporteert (digitaal) aan het management over de (dagelijkse) voortgang.

Hij volgt instructie en verdiept zich in de werkwijze wanneer hij een nieuwe type product moet bezorgen / installeren / assembleren. Hij neemt deel aan de dagelijkse stand-up en het periodieke werkoverleg over ontwikkelingen in het werk en brengt knelpunten, ideeën en opvallende zaken in.

Competenties

Technologie inzetten

 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Toont zich gedisciplineerd

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en / of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Toont de bereidheid om aan een gezamenlijk doel of resultaat te werken en toont de bereidheid om zich aan te passen
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Besluiten nemen

 • Weegt risico’s af bij het nemen van besluiten
 • Neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten en draagt de consequenties

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Gaat integer om met de informatie die de klant / medewerker / ander verstrekt
 • Behandelt klanten / medewerkers rechtvaardig
 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de specifieke (technische) kenmerken en behandeling van de te leveren producten
 • Kennis van de procedures / richtlijnen voor het verzamelen, verzendklaar maken en weer opruimen (opslaan) van producten
 • Kennis van kwalitatieve en kwantitatieve productcontrole
 • Kennis van etiketten, coderingen en veelvoorkomende symbolen (voor gevaarlijke stoffen)
 • Kennis van de indeling en de verkeersregels in de winkel / het magazijn
 • Kennis van het kwaliteitsbeleid, de veiligheidsprocedures en (brand)preventieve maatregelen van de organisatie
 • Kennis van de procedures en richtlijnen voor het laden en lossen, verdelen en vastzetten van de lading in de bestelwagen
 • Kennis van het gebruik van de (technische en digitale) hulp- en transportmiddelen
 • Kennis van de procedures voor afvalverwerking (in de retail)
 • Kan (lading)documenten lezen en interpreteren
 • Kan derving / schades herkennen
 • Kan arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan persoonlijke beschermingsmiddelen controleren en gebruiken
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)
 • Kan de aanwezige interne transportmiddelen bedienen en heeft daarvoor de benodigde certificaten
 • Kan berekeningen uitvoeren voor het verdelen van de lading in de bestelwagen

Afbreukrisico

Als de bezorgmedewerker deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot het meenemen van de verkeerde producten / verkeerde belading / producten en verpakkingen met schade / vertraging in de aflevering en daarmee ontevreden en het eventueel verliezen van klanten / imagoschade / extra kosten.