Update cookies preferences Menu

Bedrijfsleider in de rol van personeelsmanager

De personeelsmanager is verantwoordelijk voor voldoende personeelsbezetting en de begeleiding en professionele ontwikkeling van medewerkers

De bedrijfsleider ambulante handel voert het personeelsbeleid uit binnen zijn eigen verkoopteam op locatie. Hij stelt de personeelsplanning op en voert gesprekken met medewerkers voor een optimale bezetting. Hij voert het eerste gesprek met sollicitanten en adviseert dan zijn leidinggevende. Hij zorgt voor het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers.

Hij begeleidt (nieuwe) medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden conform de procedures en waarden van de onderneming. Hij overlegt regelmatig met de medewerkers over werkvolgorde, werkzaamheden en taakverdeling en ondersteunt ze bij het stellen van prioriteiten. Hij geeft het goede voorbeeld qua omgang en uitvoering. Hij geeft feedback en fungeert als aanspreekpunt bij vragen en problemen. Hij draagt bij aan de training on the job. Hij herkent de talenten en mogelijkheden van de medewerkers. Hij organiseert, in overleg met zijn leidinggevende, activiteiten voor bijvoorbeeld teambuilding. Hij bemiddelt bij conflicten tussen medewerkers.

Hij houdt de vitaliteit en betrokkenheid van zijn medewerkers in het oog, neemt maatregelen voor duurzame inzetbaarheid, houdt vinger aan de pols bij verzuim en organiseert activiteiten voor bijvoorbeeld teambuilding.

Competenties

Leidinggeven

 • Stimuleert medewerkers proactief te handelen
 • Geeft medewerkers ontwikkelingsgerichte feedback en past zijn begeleiding daarop aan
 • Stimuleert medewerkers om als team te werken en elkaar te ondersteunen
 • Past stijl en methode van leidinggeven aan de betrokken medewerker(s) en situatie aan

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee
 • Heeft een goed beeld van de kwaliteiten van het team en schakelt zo nodig complementaire deskundigheid in
 • Bemiddelt bij problemen in de samenwerking

Besluiten nemen

 • Durft besluiten te nemen, neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten en draagt de consequenties
 • Initieert activiteiten

Omgevingsbewust handelen

 • Gaat integer om met de informatie die de medewerker / ander verstrekt
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens
 • Behandelt medewerkers rechtvaardig

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en / of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van wet- en regelgeving die voor een werkgever in de ambulante handel gelden (o.a. CAO afspraken, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuimbeleid)
 • Basiskennis van werving- en selectiemethoden
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Kennis van leiderschapsstijlen en begeleidingsmethoden
 • Kennis van conflicthantering
 • Kennis van personeelsadministratie i.h.b. het aanleveren van gegevens voor de salarisadministratie
 • Kan de personeelsbehoefte bepalen en een personeelsbezettingsplan maken
 • Kan een opleidingsplan beoordelen/ opstellen
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor personeelsplanning, financiële administratie etc.)

Afbreukrisico

Als de bedrijfsleider deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onder andere onvoldoende/niet goed ingewerkte medewerkers/ongemotiveerde medewerkers/ verzuim met het risico dat zij een negatieve invloed hebben op het team en/of overstappen naar een andere onderneming.