Update cookies preferences Menu

Bedrijfsleider ambulante handel in de rol van operationeel leidinggevende

De operationeel leidinggevende is verantwoordelijk voor de aansturing van de dagelijkse operatie van zijn verkoopteam op locatie en het behalen van de omzeteisen

De bedrijfsleider stuurt de dagelijkse operatie aan, neemt daarvoor de planning van de onderneming door en past deze waar nodig aan. Met operatie worden de geldstromen, de goederenstromen en logistiek, de verkoop en de organisatie bedoeld.

Bij geldstromen gaat het bijvoorbeeld om het beheren van het kassasysteem en  het voorkomen van risico’s ter plaatse. Bij goederenstromen en logistiek om voorraadbeheer en bestellingen, ontvangst en distributie (en eventueel retour sturen) van goederen, transport naar en van de verkooplocatie, de op- en afbouw van de verkooplocatie, de (online) productpresentatie en de productiewerkzaamheden, de beveiliging van producten en het dervingsplan. Bij verkoop om toepassing van verkoopacties, benadering van de klanten, klachtenafhandeling en de inventarisatie van verkoop- en klantgegevens zoals klanttevredenheid, populaire producten etc.

Bij organisatie gaat het om het regelen van voldoende personeel, inzet van digitale en technologische hulpmiddelen en het onderhoud van de diverse middelen (waaronder de transportmiddelen), bewaking van de kwaliteit en het opvolgen van de wettelijke eisen t.a.v. de producten, veiligheid en Arbo.

Hij plant en verdeelt de werkzaamheden, afgestemd op de (competenties van de) medewerkers en de omstandigheden, geeft instructies en werkt zelf ook mee. Hij zorgt ervoor bereikbaar te zijn voor (hulp)vragen van klanten en medewerkers. Bij onverwachte situaties (bijv. diefstal, ongeluk, conflicten) onderneemt hij actie. Eventueel overlegt hij daarvoor met zijn leidinggevende.

Hij spreekt de medewerkers aan op naleving van de acties, (veiligheids)richtlijnen en regelgeving en geeft feedback. Hij bespreekt de dagelijkse prestatie, constateert afwijkingen, stelt samen met de medewerkers vast waar (extra) inspanning noodzakelijk is en organiseert dit.

Competenties

Leidinggeven

 • Maakt goed gebruik van de aanwezige kwaliteiten van medewerkers
 • Toont vertrouwen in medewerkers bij het delegeren van taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden
 • Checkt of de werkwijze en / of resultaten behaald worden en onderneemt zo nodig actie
 • Past stijl en methode van leidinggeven aan de betrokken medewerker(s) en situatie aan

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken
 • Toont zich gedisciplineerd
 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Organiseren van werk

 • Schat de benodigde capaciteit en tijd in voor werkzaamheden
 • Regelt de benodigde mensen (kwaliteiten) en middelen
 • Lost (praktische) problemen op

Doorzetten

 • Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of weerstand

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties
 • Toont zelfvertrouwen in onzekere en onduidelijke situaties

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat
 • Bemiddelt bij problemen in de samenwerking

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, missie en de procedures van de onderneming
 • Kennis van het kwaliteitsbeleid
 • Kennis van de logistieke keten, voorraadbeheer en opslagmethoden
 • Kennis van het klachtenbeleid
 • Kennis van de verkoopsystemen, distributievormen en betaalsystemen van de onderneming
 • Kennis van de (e-commerce) marketing- en communicatie-activiteiten van de onderneming
 • Kennis van maatregelen op het gebied van brandpreventie en beveiliging
 • Kennis van het dervingsplan/ -beleid
 • Kennis van het beleid op het gebied van veiligheid, vitaliteit, welzijn, hygiëne en milieu
 • Kennis van afvalverwerking in de ambulante handel
 • Kennis van de voor de onderneming relevante branchewetgeving
 • Kennis van leiderschapsstijlen en begeleidingsmethodieken
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Kan werkbesprekingen voeren
 • Kan procedures aanpassen
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen
 • Kan informatie uit het managementinformatiesysteem interpreteren/ bijwerken
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)

Afbreukrisico

Als de bedrijfsleider deze rol niet goed vervult kan dit onder andere leiden tot een afname van de effectiviteit en efficiëntie van processen en  werkzaamheden/ onvoldoende geïnformeerde medewerkers en daarmee mogelijk verlies van klanten/ hogere kosten/ het verlies van middelen/ verlies van motivatie van personeel, etc.