Update cookies preferences Menu

Bedrijfsleider ambulante handel in de rol van financieel beheerder

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde omzet- en kostendoelen van zijn verkoopteam op locatie

De bedrijfsleider neemt de financiële plannen en instructies van de onderneming door, stelt de concrete acties voor zijn verkoopteam op locatie op en bespreekt deze met zijn leidinggevende. Hij analyseert de (productiviteits)cijfers van zijn verkoopteam op locatie en bespreekt met zijn leidinggevende waarop bijsturing gewenst is.

Hij monitort de gang van zaken op de markt en let daarbij op kostenefficiënt werken, kassarapporten, voorraadverschillen, (grijze) derving, personele kosten, onderhandelingen over prijzen en afprijzingen enzovoorts. Hij controleert of de (financiële) administratie van zijn verkoopteam correct is en neemt actie als dat niet het geval is.

Competenties

Financieel handelen

 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen
 • Toont inzicht in de gevolgen van prijsstellingen en veranderingen
 • Stelt kritische vragen tijdens controle van de cijfers en het doornemen van (jaar)plannen

Analyseren

 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken en data systematisch
 • Trekt conclusies door logisch redeneren

Organiseren van werk

 • Stelt realistische doelen op voor de middellange en korte termijn en controleert of deze behaald worden

Samenwerken

 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken
 • Toont zich gedisciplineerd

Omgevingsbewust handelen

 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens
 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Basiskennis van verzekeringen en vergunningen
 • Kennis van budgettering
 • Kennis van de onderdelen van een financieel (jaar)plan
 • Kan financiële kengetallen en productiviteitscijfers interpreteren
 • Kan voor de ambulante handel relevante berekeningen uitvoeren
 • Kan de financiële informatie uit het managementinformatiesysteem interpreteren
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor personeelsplanning, financiële administratie etc.)

Afbreukrisico

Als de bedrijfsleider deze rol niet goed vervult kan dit onder andere leiden tot te hoge kosten/derving/een niet up-to-date financiële administratie/winstdaling.