Update cookies preferences Menu

Allround keukenmonteur in de rol van servicemonteur

De servicemonteur is verantwoordelijk voor het onderzoeken en/of afhandelen van de servicemeldingen op locatie

De allround keukenmonteur ontvangt van zijn leidinggevende of van de serviceafdeling de servicemelding van de klant. Hij neemt de melding door en bereidt zich voor op het bezoek aan de locatie. Hij stelt (op locatie) vragen aan de klant om de klacht en de oorzaak te achterhalen. Hij checkt bij de klant of hij de klacht goed begrepen heeft en toont daarbij begrip voor de klant.

Hij onderzoekt de klacht/storing en de oorzaak van de klacht/storing en stelt vast of direct repareren noodzakelijk en mogelijk is. Indien er meer specialistische handelingen nodig zijn neemt hij contact op met de serviceafdeling of zijn leidinggevende. Samen met de klant en/of de serviceafdeling/leidinggevende zoekt hij vervolgens naar een oplossing die voor beide partijen passend is. Hij voert de reparatiewerkzaamheden wanneer mogelijk en noodzakelijk direct zelf uit of legt de afspraken vast in het servicedossier en geeft ze door aan de interne organisatie.

Alle gegevens rondom de uitvoering legt hij vast in het dossier. Hij levert na afloop de uitgevoerde werkzaamheden op aan de klant. Hij registreert alle relevante informatie in het servicedossier. Hij vraagt naar de tevredenheid van de klant en of de servicemelding gesloten kan worden.

Competenties

Klantgericht handelen

 • Benadert klanten op proactieve wijze
 • Geeft een hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen
 • Onderzoekt de wensen en behoeften van de klanten
 • Stelt zijn communicatiestijl af op klanten vanuit diverse culturen en/of achtergronden

Analyseren

 • Benadert vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en ziet hoe zaken samenhangen
 • Toont een nieuwsgierige en kritische houding
 • Trekt conclusies door logisch redeneren

Omgaan met procedures

 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en de gemaakte afspraken
 • Toont zich gedisciplineerd

Besluiten nemen

 • Weegt risico’s af bij het nemen van besluiten
 • Durft besluiten te nemen en neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten

Doorzetten

 • Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of weerstand
 • Toont zich veerkrachtig (ook bij kritiek) en komt op een respectvolle manier op voor zichzelf/de organisatie

Expertise inzetten

 • Deelt kennis en expertise met klanten en/of collega’s
 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Brede kennis van de keukenelementen en -apparatuur van de organisatie en de vaktechnische en leveranciersrichtlijnen
 • Kennis van bedrijfsvoorschriften en kwaliteits-, Arbo- en milieunormen bij de reparatiewerkzaamheden
 • Kennis van gangbare (bedrijfs)procedures en relevante wet- en regelgeving in de keukenbranche
 • Kennis van het kwaliteitssysteem en de kwaliteitseisen van de organisatie
 • Kennis van servicematerialen, machines, gereedschappen, hulpmiddelen en interne transportmiddelen die gebruikt worden bij het repareren van keukens
 • Kennis van de constructie van keukenelementen
 • Kennis van maatvoeringtechnieken en montagemethoden voor het monteren en repareren van keukenelementen
 • Kennis van hout, plaatmaterialen en afwerkmaterialen
 • Kennis van gas-, licht- en watervoorzieningen in keukenruimtes
 • Kennis van elektro- en werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden en installatiematerialen en de benodigde voorzieningen
 • Kennis van de garantie en klachtenprocedure van de organisatie
 • Kan elektrotechnische en werktuigbouwkundige tekeningen en schema’s lezen en interpreteren
 • Kan keukentekeningen, montagevoorschriften, leveranciersdocumentatie en handleidingen lezen
 • Kan gereedschappen selecteren en controleren in relatie tot de opdracht
 • Kan constructie- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren
 • Kan veilig werken aan technische installaties
 • Kan werken met binnen de keukenbranche gangbare computersystemen, (software)pakketten en communicatiemiddelen
 • Kan werkorganisatievaardigheden (tijd indelen, project bewaken, planmatig werken) toepassen
 • Kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan het dossier bijhouden
 • Kan voorgeschreven omgangsvormen met klanten hanteren

Afbreukrisico

Als de servicemonteur deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot ontevreden en daarmee het verliezen van klanten / imagoschade / extra kosten.