Update cookies preferences Menu

Allround keukenmonteur in de rol van allround vakman keukenmontage

De allround vakman keukenmontage is verantwoordelijk voor het installeren van keukenelementen en -apparatuur

De allround keukenmonteur neemt de documenten en instructies die horen bij de opdracht (verkoopdossier, keukentekening, bouwtekening en planning) door en stelt eventueel aanvullende vragen aan zijn leidinggevende. Hij stelt de uit te voeren werkzaamheden (zoals samenstellen, monteren, afwerken, afmonteren en plaatsen), de werkvolgorde, de benodigde middelen (keukenelementen en -apparatuur, servicematerialen, hulpmiddelen, machines en gereedschappen) en het benodigde personeel vast. Hij organiseert de benodigde middelen en  personeel in overleg met zijn leidinggevende. Hij verzamelt, controleert en laadt de middelen, al dan niet samen met een collega, met behulp van interne transportmiddelen in de wagen.

Op de locatie overlegt hij met de klant over de aanpak en beantwoordt de eventuele vragen van de klant. Indien van toepassing overlegt hij met een collega over de volgorde en de verdeling van de werkzaamheden. Hij controleert de ruimte en de technische voorzieningen en beslist of de werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Zo nodig neemt hij contact op met zijn leidinggevende. Hij brengt de middelen naar de ruimte, verwijdert verpakkingsmateriaal en controleert de kwaliteit van de keukenelementen en -apparatuur. Hij richt de werkplek in en neemt maatregelen om de eigendommen van de klant te beschermen. Hij draagt de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hij zet de samen te stellen keukenonderdelen in elkaar, lijmt de verbindingen en monteert de keukenonderdelen. Vervolgens monteert hij het hang- en sluitwerk met behulp van gereedschappen en mallen. Hij hangt de deuren en kleppen af en monteert de laden. Hij plaatst de keukenelementen en de eventuele betimmering. Zo nodig maakt hij deze ter plekke op maat. Hij zorgt bij het plaatsen voor naadloze aansluitingen op wand, vloer, plafond, betimmering of kozijn. Hij brengt daarna de afwerkmaterialen aan (bijvoorbeeld aluminium, roestvrijstaal, graniet, natuursteen, glas, hout, composiet en verschillende kunststoffen), maakt deze materialen passend en werkt de naden af. Hij verricht modificaties aan elektrotechnische en werktuigkundige installaties en bijbehorende voorzieningen. Hij vervaardigt hiervoor ook voorzieningen. Hij brengt bijvoorbeeld plintverwarming, lichtlijsten en waterafvoer en riolering aan, realiseert extra contactdozen en verlichting en stelt deze correct in.

Hij werkt steeds conform de bedrijfs-, Arbo-, milieu-, veiligheids- en kwaliteitsregels en de planning van de opdracht. Tijdens de werkzaamheden coördineert hij de uitvoering van het ontwerp, controleert steeds het (tussen)resultaat en stemt af met de andere specialismen. In geval van afwijkingen, knelpunten en onvoorziene omstandigheden zoekt hij oplossingen, neemt indien nodig contact op met de leverancier/leidinggevende en de klant en voert de oplossingen uit en/of legt ze vast in een dossier voor een later moment.

Na afloop herstelt hij tijdelijke aanpassingen en/of voorzieningen in de ruimte die nodig waren om het werk uit te kunnen voeren. Hij schakelt installaties en apparatuur in. Hij ruimt de werkplek op en voert afvalmateriaal, restmateriaal, gereedschap en materieel af.

Hij presenteert de keuken aan de klant en geeft de uitgevoerde werkzaamheden weer. Hij licht toe hoe de ideeën en uitstraling/sfeer van de keuken terug te vinden zijn in de ruimte. Samen met de klant legt hij in een opleverlijst vast welke eventuele gebreken er zijn. De kleine, snel te verhelpen problemen, die uit zijn eigen werk voortkomen lost hij direct op. Hij bespreekt daarnaast met de klant hoe eventuele andere gebreken worden opgelost (mogelijk na overleg met zijn leidinggevende) en noteert dit in het dossier. Hij laat de klant de werkbon tekenen voor de uitgevoerde werkzaamheden en/of rekent de keuken af (indien van toepassing).

Daarnaast geeft hij de klant adviezen en informatie ten aanzien van service, garantie, onderhoud, gebruik en toepassingen. Hij gaat na of de klant behoefte heeft aan nieuwe producten/diensten (naast de herstelwerkzaamheden) en brengt deze ter sprake. Hij neemt vervolgens op passende wijze afscheid van de klant.

Hij rapporteert (schriftelijk) aan de interne organisatie over de uitgevoerde werkzaamheden (meer- en minderwerk), uren, verbruikte materialen, klachten en incidenten.

Competenties

Klantgericht handelen

 • Benadert klanten op proactieve wijze
 • Geeft een hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen
 • Stelt zijn communicatiestijl af op klanten vanuit diverse culturen en/of achtergronden

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen
 • Deelt kennis en expertise met klanten, collega’s en/of derden
 • Is gedreven om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen

Technologie inzetten

 • Hanteert de beschikbare (hulp)middelen en technologie efficiënt en effectief
 • Zet (digitale) technologie in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen

Omgaan met procedures

 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken
 • Toont zich gedisciplineerd

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten
 • Vraagt collega’s tijdig om hulp/ondersteuning

Doorzetten

 • Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of weerstand

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Brede kennis van de keukenelementen en -apparatuur van de organisatie en de vaktechnische en leveranciersrichtlijnen
 • Kennis van de markt, doelgroep(en), marketing en dienstverlening van de organisatie
 • Kennis van de bedrijfsvoorschriften en -procedures en de kwaliteits-, Arbo- en milieunormen bij de montagewerkzaamheden
 • Kennis van ontwikkelingen in het vakgebied (o.a. duurzaamheid zoals hergebruik materialen, duurzame materialen, energiebesparing) en nieuwe producten en toepassingen in de keukenbranche
 • Kennis van het kwaliteitssysteem en de kwaliteitseisen van de organisatie
 • Kennis van servicematerialen, machines, gereedschappen, hulpmiddelen en interne transportmiddelen die gebruikt worden bij het monteren van keukens
 • Kennis van maatvoeringtechnieken en montagemethoden voor het monteren van keukenelementen
 • Kennis van de constructie van keukenelementen
 • Kennis van hout, plaatmaterialen en afwerkmaterialen
 • Kennis van gas-, licht- en watervoorzieningen in keukenruimtes
 • Kennis van elektro- en werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden en installatiematerialen en de benodigde voorzieningen
 • Kennis van de garantie en klachtenprocedure van de organisatie
 • Kan elektrotechnische en werktuigbouwkundige tekeningen en schema’s lezen en interpreteren
 • Kan keukentekeningen, montagevoorschriften, leveranciersdocumentatie en handleidingen lezen
 • Kan gereedschappen selecteren en controleren in relatie tot de opdracht
 • Kan constructiewerkzaamheden uitvoeren
 • Kan keukenapparatuur installeren en veilig werken aan technische installaties
 • Kan werken met binnen de keukenbranche gangbare computersystemen,(software)pakketten en communicatiemiddelen
 • Kan werkorganisatievaardigheden (tijd indelen, project bewaken,planmatig werken) toepassen
 • Kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan het dossier bijhouden
 • Kan voorgeschreven omgangsvormen met klanten hanteren

Afbreukrisico

Als de allround keukenmonteur deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot ontevreden en daarmee het verliezen van klanten / imagoschade / extra kosten.